Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Лояльнісна компонента ідентичності “українець/ка”: регіональні виміри на прикладі міст Львова та Донецька (1994–2010–2015 рр.)

430
29
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття є третьою у циклі “Бути громадянином України: регіональні візії”. У ній запропоновано оперувати взаємопов’язаними поняттями “соціальна ідентичність” і “групова лояльність”. Перший концепт ми інтерпретуємо як важливий структуроутворюючий чинник регіоналізму, оскільки він відображає усвідомлення приналежності до певної соціокультурної спільноти, а другий – як такий, що пояснює суть і наповненість локальних соціальних ідентичностей.

У статті розглянуто результати трьох хвиль міжнародного дослідження “Львів – Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей”, проведених у 1994, 2010 та 2015 рр. Оскільки у 1994 р. та 2010 р. в обох містах національна ідентичність “українець/ка” входила у п’ятірку найбільш опуклих, і тільки в Донецьку у 2015 р. ця ідентичність перемістилась на 8-ме місце, для дослідження було взято до уваги саме її. За допомогою показника “лояльність” ми звернули увагу на дві можливі змістоутворюючі складові ідентичності “українець”: громадянську (коли приналежність до нації обумовлюється модерними багатоскладовими конструктивістськими чинниками) та на націоналістичну (коли пояснення приналежності до певної нації шукається серед примордіальних чинників – монокультурність, традиція, довготривала історія розвитку тощо).

Ми припускаємо, що діалектична єдність і протилежність цих складових ідентичності “українець” фактично формує ментальність сучасного українського суспільства та визначає її регіональні виміри. У такому дослідницькому контексті ми сконструювали два індекси: “націоналістична лояльнісна компонента” та “громадянська лояльнісна компонента” ідентичності “українець”. Емпірична апробація цих теоретичних конструктів засвідчила ознаки формування модерної української нації, оскільки громадянська компонента в 1994–2010–2015 рр. активно превалювала над націоналістичною в обох містах.

Водночас є й прояви регіональних особливостей ідентичності “українець”. Зокрема, в середовищі донеччан громадянська лояльнісна компонента ідентичності “українець” мала більш сталі параметри, ніж серед львів’ян, а націоналістична – серед львівських респондентів на противагу донецьким.

  1. Черниш Н.Й., Сусак В.І. Прелюдія. Тягар “радянської спадщини”: ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994‒2010 рр.) Український соціум. 2016. No 3 (58). С. 8‒19.

  2. Маланчук О., Черниш Н.Й., Сусак В.І. Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану. Український соціум. 2016. No 4 (59). С. 8‒20.

  3. Никоненко Л.В. Теоретичні підходи до визначення лояльності в організаційній психології. Матеріали всеукраїнської наукової конференції “Актуальні проблеми психології малих груп”. Київ: Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2011. С. 61–64;

  4. Байдак Т.М., Болотова В.О. Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. 2016. Вип. 36. С. 47–51.

  5. Druckman D. Nationalism, Patriotism, and Group Loyalty: A Social Psychological Perspective. Mershon International Studies Review. 1994. Vol. 38. No. 1. P. 43–68.

  6. Van Vugt M., Hart C.M. Social Identityas Social Glue: the Origins of Group Loyalty. Journal of Personality and Social Psychology. 2004. No. 86. P. 585–598.

  7. James K., Cropanzano R. Dispositional Group Loyalty and Individual Action for the Benefit of anIngroup: Experimental and Correlational Evidence. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1994. No. 60. P. 179–205.

  8. Alvesson M. Social identity and the problem of loyalty in knowledge-intensive companies. Journalof Management Studies. 2000. No. 37 (8). P. 1101–1123.

  9. Bogardus E. Group loyalty. Fundamentals of Social Psychology. 1924. P. 303–312. URL: https://brocku.ca/MeadProject/Bogardus/1924/1924_26.html(станом на 02.02.2018).

  10. Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу 12 квітня 2017 р. Проект “Формування спільної ідентичності громадян України в нових умовах: особливості, перспективи і виклики” реалізується за підтримки програми MATRA МЗС Нідерландів та Фонду Конрада Аденауера. Київ, 2017. 94 с. URL: http://vps-16222.vps-ukraine.com.ua/images/Material_Conference/2017_04_12_ident/2017-Identi-3.pdf

Повний текст