Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інтерпретація ціннісних диспозицій вихованців освітньо-реабілітаційних закладів України у контексті теорії архетипіки

146
9
Стаття(УКР)(.pdf)

Викладено результати інтерпретації з теоретико-методологічних позицій архетипіки, зокрема теорії Ж. Дюрана, сукупності ціннісних диспозицій вихованців освітньо-реабілітаційних закладів. Обґрунтовано концептуальну тезу про те, що у дітей вплив архетипічних детермінант проявляється, насамперед, у ціннісних диспозиціях, які слугують потенціалом майбутньої поведінки, є проєкціями впливу колективного несвідомого на соціальну мораль певного суспільства і формування універсальних прообразів, які детермінують життєвий світ кожного індивіда і всієї спільноти, в кінцевому підсумку впливаючи на конструювання соціальної реальності. За даними анкетування учнів старших класів освітньо-реабілітаційних закладів України, емпірично показано, що ціннісна структура учнівської молоді формується переважно незалежно від гендерної приналежності, відображаючи основні національні архетипи (волелюбного козацького товариства, кордоцентризму, “родючої землі”, богині-матері) і такі риси національного характеру, як демократичність, ощадливість, працелюбність, релігійність і шанобливе ставлення до жінки. Продемонстровано аналітико-інтерпретаційну цінність, введеної Ж. Дюраном, концептуальної трихотомії “діурн – драматичний ноктюрн – містичний ноктюрн” для розуміння архетипічних передумов виборів вихованцями пріоритетних цінностей. Проаналізовано специфіку ціннісної сфери учнів з інвалідністю, які демонструють нижчі, ніж у здорових дітей, показники практично за всіма пунктами цінностей. Висунуто припущення, що ці відмінності є свідченням меншого прояву архетипів і національного характеру внаслідок переважного акцентування уваги на проблемах здоров’я, необхідності більшою мірою відстежувати та контролювати фізичний стан, координацію рухів тощо. Через це в учнів з інвалідністю постуральний рефлекс, що належить до сфери впливу діурна, зберігає свою активність після досягнення фізичної зрілості та часто проявляється у безпрецедентній психологічній життєстійкості осіб цієї категорії.

 1. Krymskyi, S. (1996). Archetypes of Ukrainian culture. In The phenomenon of Ukrainian culture: methodological principles of understanding (pp. 91-112). Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

 2. Krymskyi, S. (2006). Archetypes of the Ukrainian mentality. In M.V. Popovych (Ed.), Problems of the theory of mentality (pp. 273-301). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 3. Donchenko, O., Romanenko, Yu. (2001). Archetypes of social life and politics (In-depth regulations of psychopolitical everyday life). Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 4. Afonin, E., Martynov, A. (2013). Archetypes and the societal: the interaction and interdependence. Publicne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public Management: theory and practice, 6, 193-200 [in Ukrainian]

 5. Afonin, E.A., Martynov, A.Yu. (2017). Archetypes of the sociopolitical conflicts: from modern to postmodern. Publicne upravlinnia – Public Management, 3, 17-32.

 6. Afonin, E.A., Martynov, A.Yu. (2019). Archetype as a source of innovation process. Publichne upravlinniaPublic manаgement, 3, 28-42.

 7. Afonin, E.A., Martynov, A.Yu. (2018). Archetypes of individual and collective in the model of the universal social cycle. Publicne upravlinniaPublic manаgement, 4, 18-33.

 8. Donchenko, O.A. (2012). Archetypal management. Kirovohrad: Imex-LTD [in Ukrainian]

 9. Novachenko, T.V. (2013). The archetypal paradigm of the head in public administration. Nizhyn, Kyiv: Lysenko M.M. [in Ukrainian]

 10. Durand, G. (1960). Anthropological Structures of the Imaginary: an introduction to general archetypology. Paris: P.U.F. [in French]

 11. Durand, G. (1979). Mythical figures and faces of the work: from mythocriticism to mythanalysis. Paris: Berg international [in French]

 12. Jung, C. (1956). Symbols of Transformation. London: Routledge.

 13. Hillman, J. (1972). The myth of analysis. Three essays in archetypal psychology. Evanston: Northwestern University Press.

 14. Afonin, E., Martynov, A. (2015). Theoretical and methodological aspects of development of the Ukrainian school of archetypes. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public Management: theory and practice, 1 (Special Issue), 13-18 [in Ukrainian]

 15. Hordiichuk, O.O. (2018). Archetypes of the Ukrainian mentality: socio-philosophical analysis. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filosofski nauky – Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences, 1 (84), 15-19 [in Ukrainian]

 16. Kohut, O.V. (2010). Archetypal plots and images in modern Ukrainian dramaturgy (1997–2007). Rivne: National University of Water and Environmental Engineering [in Ukrainian]

 17. Matveichuk, N.I. (2009). Reflection of archetypes of Ukrainian culture in folk tales. Visnyk Natsionalnoho universytetutu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvanniaNational University of Water and Environmental Engineering Journal, 3 (47), 3, 231-236 [in Ukrainian]

 18. Sokuryanskaya, L.G. (2015). Value orientations of adolescent youth in the borderlands of Central and Eastern Europe (based on the results of an international study). Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva – Methodology, theory and practice of sociological analysis of modern society, 21, 251-258 [in Russian]

Повний текст