Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості вибору стратегій на ринку праці та ставлення до підприємництва різних майнових груп економічно активного населення України

262
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано динаміку розподілу економічно активного населення України за рівнем матеріального становища. Визначено особливості взаємодії соціально-трудового статусу та майнового розшарування зі ставленням економічно активного населення до підприємництва та поведінкою на ринку праці.

З’ясовано громадську думку населення щодо характерних властивостей представників сучасного малого, середнього та великого бізнесу.

 1. Chepurko, H. (2008). Sotsialna nerivnist i sfera zainiatosti. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1992–2008. Sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 2. Davydova, N. (2006). Metodika rascheta resursnoi obespechennosti pri analize sotsialnoi stratifikatsii. Sociologicheskie issledovaniya, 2 [in Russian]

 3. Balabanova, E.S. (2002). Strategii sovladaniya s zhiznennymi trudnostyami: samostoyatelnost ili zavisimost’? Ekonomicheskaya sociologiya, 3 (3). URL: http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-3/index.html [in Russian]

 4. Gradoselskaya, G.V. (2003). Subektivnye i obyektivnye otsenki blagosostoyaniya. Sotsiologicheskii zhurnal, 4 (4) [in Russian]

 5. Vorona, V.M., Suimenko, E.I. (2008). Ekonomicheskaya kultura naseleniya Ukrainy.  Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

 6. Balakirieva, O.M. (2010). Monitorynh liudskoho kapitalu za pokaznykamy navchannia vprodovzh zhyttia. Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva, 16 [in Ukrainian]

 7. Balakirieva, O.M. (2010). Vymir liudskoho kapitalu cherez pokaznyk zaluchennia do navchannia vprodovzh zhyttia. Ekon. prognozuvannâ – Economy and forecasting, 3 [in Ukrainian]

 8. Jasin, E.G., Chepurenko, A.Ju., Buev, V.V., Shestoperov, O.M. (2004). Maloe predprinimatelstvo v Rossii: proshloe, nastoyashhee i budushhee.  Moskva: Novoe izdatelstvo [in Russian]

 9. Gontmaher, E. Srednii klass i rossiiskaia modernizaciia. URL: http://www.riocenter.ru/ru/news/analytics/248 [in Russian]

 10. Balakirieva, O.M. (2008). Rozvytok pidpryiemnytstva v Ukraini: instytutsiine seredovyshche ta hromadska dumka naselennia. Ekon. prognozuvannâ – Economy and forecasting, 2 [in Ukrainian]

 11. Rakhmanov, O.A. (2006). Normatyvna samorehuliatsiia ta sotsialna efektyvnist pidpryiemnytstva kriz pryzmu masovoi svidomosti: kroskulturnyi analiz. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 6 (17) [in Ukrainian]

Повний текст