Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Релігійність як один із факторів формування світоглядно-ціннісних позицій сучасних українців

379
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена аналізу певних аспектів ціннісного світу сучасних українців, зокрема місця релігії і релігійності в системі їхніх цінностей і життєвих пріоритетів.

Охарактеризовано взаємозв’язок між вірувальною самоідентифікацією респондентів і базовими ціннісно-світоглядними позиціями. Робиться висновок про те, що першочерговою цінністю в сучасному українському суспільстві, незалежно від вірувальної ідентифікації людей, є сім’я. Наявність віри в людини (згідно із самовизначенням себе як віруючої) є певним внутрішнім морально-етичним кодексом.

Особи з релігійними переконаннями більш негативно, ніж невіруючі, сприймають такі соціальні проблеми, як хабарництво, проституція,гомосексуалізм, наркоманія, демонструють більшу вимогливість до цінності життя та власної поведінки.

 1. Балакірєва О., Дудар Н. Ціннісні орієнтації молодого покоління. Молодь у дзеркалі соціології. Київ: УІСД, 2001. С. 36–48.

 2. Дудар Н.П. Релігія у свідомості та життєдіяльності сучасної молодої людини: соціологічний аспект. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2000. С. 255–258.

 3. Дудар Н., Шангіна Л. Релігія і віра в житті українців. Національна безпека і оборона. 2000. № 10. С. 83–98.

 4. Дудар Н., Биченко А. Релігійність українського суспільства: рівень, характер, особливості. Національна безпека і оборона. 2002. № 10 (34). С. 14–21.

 5. Дудар Н.П. Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану: дис. … канд. соціол. н. Київ, 2002. 180 с.

 6. Дудар Н.П. Система ціннісних орієнтацій, культурні потреби і духовний світ української молоді. Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 р.): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. Київ, 2000. С. 53–58.

 7. Инглегарт Р. Культурный сдвиг в индустриальном обществе. Новая индустриальная волна на Западе. Москва: Академ. кн., 1999. 408 с.

 8. Релігійність українців: рівень, характер, ставлення до окремих аспектів церковно-релігійної ситуації і державно-конфесійних відносин. Національна безпека і оборона. 2013. № 1. С. 15–40.

 9. Рікер П. Завдання політичного вихователя. Навколо політики. Київ. 1995. С. 258–261.

 10. Шангина Л. Народ золотой середины? Зеркало недели. 2000. 4 марта.

 11. Kyle R.G. The religious fringe: a history of alternative religions in America. Downers Grove, Illinois 60515: Inter Varsity Press, 1993, 218 р.

 12. The European Values Study: A third Wave. Source book of the 1999/2000 European Values Study Survey. Tilburg, 2001, 375 p.

Повний текст