Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціологічні підходи до вивчення типів політичної культури

307
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто змістовні характеристики наявних соціологічних підходів до вивчення типів політичної культури. Акцентується увага на тому, що політична культура розуміється як сукупність сталих форм політичної свідомості та поведінки, що визначає особливості функціонування різних суб’єктів політичного процесу в межах конкретної політичної системи.

Поміж представлених у сучасній вітчизняній соціології підходів до вивчення типів політичної культури наголошується на важливості побудови типології на підставі виокремлення та комбінування інтеграційної й активаційної функції політичної культури.

 1. Almond G., Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1956.

 2. Elazar D. The Generational Rhythm of American Politics. URL: http:/www.jcpa.org/djeidex.htm

 3. Rosenbaum W.A. Political Culture: Basic Concepts in Political Science. New York: Thomas Nelson Sons LTD, 1975.

 4. Шварценберг Р. Политическая социология. М.: РАУ, 1992.

 5. Вятр Е.Й. Социология политических отношений. М.: Прогресс, 1979.

 6. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.

 7. Barbier J.-C. The Road to Social Europe: A Contemporary Approach to Political Cultures and Diversity in Europe. London: Routledge, 2013.

 8. Kolenc J. Anthropological approach to political culture: the case of Slovenia. Anthropological Notebooks, 2012, No. 18 (2), pp. 27–43.

 9. Wegener B. Political Culture and Post-Communist Transition – A Social Justice Approach. Social Justice Research, 2000, Vol. 13, No. 2, pp. 75–82.

 10. Рудакевич О.М. Співвідношення понять “національна політична культура” та “етнополітична культура нації”. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2010. Вип. 4. С. 78–83.

 11. Рудакевич О. Формування національної політичної культури в контексті цінностей Європейського Союзу. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. Вип. 19 (1). С. 328–335.

 12. Резнік О. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, суб’єкти, способи реалізації. К.: Інститут соціології НАН України, 2011.

 13. Головаха Е.И., Панина Н.В., Пахомов Ю.Н. и др. Политическая культура населения Украины: результаты социологических исследований. К.: Наукова думка, 1993. 136 с.

 14. Веденеев В.А. Политическая культура постсоветских обществ: традиции, либеральные ценности и перспективы: учебн. пособ. Кривой Рог: Минерал, 2002. 194 с.

 15. Рябов С. Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. К.: Парапан, 2004. 223 с.

 16. Мариніч І. Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2014. Вип. 1 (15). Т. 1. С. 37–48.

 17. Щербак М. Соціально-класові характеристики політичної культури в Україні: досвід застосування соціологічного тесту “Типи політичної культури”. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 3. С. 153–160.

 18. Стегній О. Типи політичної культури регіональних спільнот України. Вісник Львівського університету. Сер. Соціологія. 2008. Вип. 2. С. 32–56.

 19. Головаха Є., Горбачик А., Паніна Н. Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження. К.: Інститут соціології НАН України, 2006.

Повний текст