Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальні інститути ринку в системі суспільних трансформацій господарства України другої половини XIX – початку XX ст.

560
13
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено процес зміни соціальних інститутів. Мета публікації – визначити особливості формування соціальних інститутів ринкової економіки та їхнє місце в системі суспільних трансформацій другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; розкрити взаємозалежність перетворення стереотипів і норм трудової поведінки, ділової комунікації, соціальної політики держави та успішності економічних реформ. Застосовано інституційно-еволюційний підхід до дослідження економічної історії.

Розглянуто ринкові перетворення господарства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Проаналізовано нові явища у сфері трудових відносин, формування ринкового мислення, зміни трудової етики та трансформацію норм економічної поведінки. Розкрито взаємозв’язок розвитку підприємництва, формування ринку праці, стратифікації суспільства та соціальної мобільності. Прослідковано лінію інституціоналізації соціально-трудових відносин. Виявлено джерела формування соціальної відповідальності підприємців. Показано еволюцію моделі соціальних відносин від патріархального патерналізму до зародження соціального партнерства. Розглянуто становлення системи заходів державного регулювання соціальних відносин. Узагальнено історичний досвід реформування системи освіти для потреб ринкової економіки. Показано становлення фабричного законодавства.

Виявлено ідеї будівництва соціально орієнтованої держави в працях українських економістів ХІХ ст. Визначено роль соціальних реформ у забезпеченні ефективності економічних перетворень. Обґрунтовано значення урядової соціальної політики в умовах трансформації економічної системи. Показано передумови та бар’єри становлення інституту соціального захисту.

 1. Близнюк В.В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. Український соціум. 2016. № 3 (58). С. 58–71.

 2. Локтєва І.І. Соціальне відторгнення у контексті моделей соціального добробуту: міжнародне порівняння. Український соціум. 2016. № 1 (56). С. 19–27.

 3. Горін Н.О.Соціально-технологічна парадигма підприємництва. Український соціум. 2015. № 3 (54). С. 86–95.

 4. Мних М.В. Соціальна політика нашої держави в умовах асоційованого членства України в ЄС. Український соціум. 2015. № 3 (54). С. 114–124.

 5. Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (вконтексті цілей стратегії “Europe-2020”). Український соціум. 2013. № 2 (45). С. 163–176.

 6. Трощинський В.П., Петроє О.М., Кравченко М.В., Ярош Н.П. Соціальна і гуманітарна полі-тика в Україні в умовах сучасних викликів. Державне управління: теорія та практика. 2017. № 1. C. 72–83.

 7. Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроспективний аналіз,проблеми, шляхи вирішення: науково-аналіт. моногр. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2013. 456 с.

 8. Соціальна і гуманітарна політика. Київ: НАДУ, 2016. 792 с.

 9. Кузьменко В.П. Політико-економічні закономірності розвитку держав та їхня соціальна полі-тика покращення стратифікації суспільства. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2016. Т. 185. С. 86–94.

 10. Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку: монографія. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014. 396 с.

 11. Боднарчук Т.Л. Підприємництво як чинник соціальних трансформацій: історичний досвід ХІХ–початку ХХст. Український соціум. 2017. № 1 (60). С. 77–89.

 12. Сокальский К. Уподножия агрономического перевала. Разгром южно-русского ското-водства зерновым экспортом и значение его в агрономическом переломе наших хозяйств. Одесса, 1905. 44 с.

 13. Горін Н.О. Етапи промислового перевороту в Україні: роль зовнішніх чинників (1840–1890-ті роки). Історія народного господарства та економічної думки України. 2010. № 43. С. 55–82.

 14. Філіпенко А.С. Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз. Економіка України. 2016. № 6. С. 19–28.

 15. Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія. У2ч. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. Ч. 1. 332 с.

 16. Кованько П.Л. Государственные расходы России по предметам назначения за 1903–1911гг.: Финансово-статистический очерк с 15 диаграммами. Київ: Типография Импер. Ун-та Св. Владими-ра, 1911. 67 с.

 17. Лазанська Т.І. Втрати підприємців в Україні по забезпеченню соціальних потреб робітничого класу. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2000. С. 114–136.

 18. Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Москва: Кооперативное изд-во “Московский рабочий”, 1922. 562 с.

 19. Бунге Н.Х. Полицейское право: курс лекций, читанный в Ун-те Св. Владимира проф. Н. Бунге. В 2-х т. Киев, 1873. Т. 2. 273 с.

 20. Бунге Н.Х. Очерки политико-экономической литературы. Санкт-Петербург, 1895. 465 с.

 21. Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ–почат-ку ХХст. Економіка України. 2013. № 4. С. 80–89.

 22. Лященко П.І. Історія народного господарства СРСР. Т.ІІ. Капіталізм. Київ: Державне ви-давництвополітичної літератури УРСР, 1952. 690 с.

 23. Бунге Н.Х. Загробные заметки. Публикация В.Л.Степанова. Река времен. Москва: Эллис Лак, 1995. С. 198–254.

 24. Янжул И. Между делом: очерки по вопросам народного образования, экономической политики и общественной мысли. Санкт-Петербург, 1904. 476 c.

 25. Єщенко П.С. Україні–зміну моделі соціального захисту населення. Економіка України. 2017. № 1. С. 317–328.

 26. Реконструктивний розвиток: економічна ефективність і соціальна справедливість: монографічний збірник. Київ: НАН України, ДУ“ Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. 2016. 240 с. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf.

Повний текст