Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Концептуальні засади сталого розвитку та їх реалізація у сільському господарстві в сучасних умовах

321
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Визначено мету дослідження, суть якої полягає у розкритті еволюції становлення концепції сталого розвитку та виявленні передумов запровадження її основоположних принципів у агропродовольчій сфері на основі переходу до розумної інтенсифікації сільського господарства. Досліджено генезу суспільного усвідомлення необхідності переходу до сталого розвитку. Проаналізовано дослідження міжнародних організацій щодо проблеми сталого розвитку, що дозволило сформувати уявлення про сучасний кризовий стан природного середовища. Обумовлено причини, що впливають на невирішеність проблеми сталого розвитку.

Обґрунтовано першооснову сталого розвитку, яка полягає у зміні свідомості людини, її системи цінностей, норм, правил і традицій, ставлення до природи та іншої людини. Дано визначення сталого сільськогосподарського виробництва, яке є високопродуктивним, економічно вигідним та екологічно безпечним і базується на принципах рівності та соціальної справедливості. Розглядаються проблеми підвищення продуктивності сільського господарства та пов’язаних з цим процесів інтенсифікації агровиробництва. Наголошується на тому, що інтенсифікація аграрного виробництва повинна здійснюватися на сталих засадах.

Охарактеризовано ознаки розумної (сталої) інтенсифікації, дотримання якої має сприятливий вплив на довкілля. Також йдеться про відмову від ресурсовиснажливої інтенсифікації індустріального типу, яка практично суперечить сталій інтенсифікації. Визначено, що економічне зростання на засадах сталого розвитку сільського господарства, як ключової складової агропродовольчої сфери, повинно відбуватись одночасно із збереженням довкілля, супроводжуватись соціальним прогресом і сприяти підвищенню рівня соціально-культурного розвитку села.

Зосереджено увагу на європейському досвіді сталого сільськогосподарського виробництва, що регулюється Спільною аграрною політикою ЄС. Наведено досвід Франції у розробці нових підходів щодо дослідження процесів сталого аграрного господарювання, зокрема, створення довгострокової соціально-екологічної дослідницької платформи, яка забезпечує дослідження змін біорізноманіття в умовах інтенсифікації сільського господарства та пошук шляхів його збереження.

  1. World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for Sustainable Development. 1990. URL: https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/wcs-004.pdf

  2. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. URL: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

  3. The Rio Declarationon Environment and Development(1992). URL: http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF

  4. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=E

  5. ISO 26000:2010. Guidance on Social Responsibility. Geneva: International Organization for Standardization, 2010. 108 p. URL: https://www.iso.org/standard/42546.html

  6. Building a common vision for sustainable food and agriculture. Principles and approaches. URL: http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf

  7. Liao C., Brown D.G. Assessments of synergistic outcomes from sustainable intensification ofagriculture need to include smallholder livelihoodswith food production and ecosystem services. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2018. June. Vol. 32. P. 53–59.

  8. Scherer L.A., Verburg P.H., Schulp C.J.E. Opportunities for sustainable intensification in Europe an agriculture. Global Environmental Change. 2018. January. Vol. 48. P. 43–55.

  9. DeRoest K., Ferrari P., Knickel K. Specialisation and economies of scale or diversification andeconomies of scope? Assessing different agricultural development pathways. Journal of Rural Studies. 2018. April. Vol. 59. P. 222–231.

  10. Bretagnolle V., Berthet E., Gross N, Gauffre B., Plumejeaud C., Houte S., Badenhausser I., Monceau K., Allier F., Monestiez P., Gaba S. Towards sustainable and multifunctional agriculture infarmland landscapes: Lessons from the integrative approach of a French LTSER platform. Science of the Total Environment. 2018. June 15. Vol. 627. P. 822–834.

Повний текст