Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Корпоративне пенсійне забезпечення та перспективи його розвитку в Україні

319
6
Стаття(УКР)(.pdf)

Посилення корпоративної соціальної відповідальності є глобальною тенденцією розвитку суспільства з другої половини минулого століття. Таке посилення стало реакцією на тиск стейкхолдерів (зацікавлених сторін: власників, менеджменту та персоналу, суспільства та місцевих громад) та результатом еволюції наукових знань, підходів і практики корпоративного управління, втілених у концепції стратегічного управління.

Корпоративне пенсійне забезпечення є проявом корпоративної соціальної відповідальності та має на меті збільшення внутрішніх ресурсів корпорації шляхом формування вищого рівня довіри та лояльності персоналу, поліпшення морального клімату в колективі, розвитку позитивних мотиваційних настанов тощо. Додатковим фактором розвитку корпоративного пенсійного забезпечення стало запровадження багатокомпонентних пенсійних моделей у багатьох країнах, однією з базових опор яких є недержавне пенсійне забезпечення. Як зазначається у численних дослідженнях провідних міжнародних фінансових інститутів, корпоративне пенсійне забезпечення набуває особливого значення у країнах з низьким та середнім рівнем доходів населення, оскільки може ефективно доповнити інші базові елементи пенсійної системи, забезпечити прийнятні коефіцієнти заміщення для задіяних у формальному секторі груп населення з відносно вищими доходами та стримати зростання фіскальних витрат.

В Україні роботодавці рідко включають пенсійний компонент у корпоративні соціальні пакети та використовують його в корпоративному управлінні. Відносна незатребуваність корпоративного пенсійного забезпечення пояснюється тим, що за низької заробітної плати, високого рівня безробіття тощо роботодавці зазвичай використовують небагатий арсенал інструментів управління персоналом, обмежуючись покращенням оцінки праці та підвищенням заробітної плати. Слід очікувати, що економічна асоціація України з Європейським Союзом спонукатиме вітчизняні корпорації переглянути базові підходи щодо організації управління, переорієнтовуючи їх на забезпечення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.

Реалізація концепції стратегічного управління передбачатиме впровадження якісних змін у політику управління персоналом, інтеграцію принципів корпоративної соціальної відповідальності у власну корпоративну стратегію. Підвищення конкуренції за трудові ресурси, зумовлене, зокрема, зменшенням чисельності економічно активного населення, посиленням трудової міграції до інших країн тощо змусить корпорації приділяти більше уваги корпоративним пенсійним планам, які є найкращим способом утримання працівників і залучення нових.

 1. Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. (1994). URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/Averting-the-old-age-crisis-policies-to-protect-the-old-and-promote-growth

 2. Holzmann, R., Hinz, R. (2005). Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/466041468141262651/Old-age-income-support-in-the-21st-century-an-international-perspective-on-pension-systems-and-reform

 3. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: BasicBooks, 1973. 508 р.

 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург: Питер Ком, 1999. 416 с.

 5. Ansoff I. Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill, 1965. 241 p.

 6. Abrams F.W.Management Responsibilities in a Complex World. Harvard Business Review. 1951. Vol. 29. P. 29–34.

 7. Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів. Економічна теорія. 2013. № 4. С. 5–26.

 8. Bowen H. Social responsibilities of the businessman. New York: Harper & Row. 1953. 276 p.

 9. Davis K. Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review. 1960. Vol. 2 (3) (Apr.). P. 70–76.

 10. Davis K. The case for and against business assumption of social responsibilities. The Academy of Management Journal. 1973. Vol. 16. No. 2 (Jun.). P. 312–322.

 11. Carroll A.B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review. 1979. Vol. 4 (4). P. 497–505.

 12. Wood D.J. Corporate social performance revisited. The Academy of Management Review. 1991. Vol. 16. No. 4 (Oct.). P. 691–718. URL: http://www.jstor.org/stable/258977

 13. Лебедєв І.В. Забезпечення гідної праці на засадах колективної соціальної відповідальності. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2015. 48 с.

 14. Орлова Н.С., Харламова А.О. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні: монографія. Донецьк: Издательство, 2014, 250 с.

 15. Макроекономічний та монетарний огляд. Січень 2018 року/ Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63383208

 16. Кулицький С. Проблеми розвитку ринку праці в Україні. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 21. С. 56–69. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/21.pdf

 17. Бойченко О., Ткаченко Н. Ключові тенденції ринку праці: дослідження EY Ukraine. EY. URL: http://www.ey.com/ua/uk/newsroom/pr-activities/articles/ey-article-pas-labor-market-6-september-2017

 18. Зубик С.П. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Економіка і прогнозування. 2017. № 3. С. 31–50.

Повний текст