Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціально-технологічна парадигма підприємництва

351
6
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто соціально-технологічну парадигму як основу розвитку підприємництва та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Виокремлено основні етапи концептуалізації технологічних чинників соціально-економічного розвитку у вітчизняній економічній думці.

Розкрито роль підприємництва у забезпеченні стійкості національної економіки щодо зовнішніх і внутрішніх негативних впливів.

 1. Близнюк В.В. Людський капітал як фактор економічного розвитку. Економіка і прогнозування. 2005. № 2. С. 64–78.

 2. Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку: моногр. / за ред. І.В. Одотюка. К.: ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2013. 392 с.

 3. Еволюція ринкових інститутів в Україні: моногр. : у 2 ч. / за ред. В.В. Небрат. К.: ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2012. Ч. 1. 332 с.

 4. Завгородня О. Структурна динаміка як фактор інноваційного розвитку національної економіки. Економіка України. 2004. № 11. С. 34–41.

 5. Федулова Л.І., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Данько М.С., Одотюк І.В., Щедріна Т.І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика: моногр. К.: Основа, 2005. 549 c.

 6. Інноваційні трансформації аграрного сектору економіки: моногр. / за ред. О.В. Шубравської. К.: ДУ “Ін-т екон. та прогноз. НАН України”, 2012. 494 с.

 7. Інноваційна Україна 2020: нац. доп. / за заг. ред. В.М. Гейця. К.: ДУ “Ін-т екон. та прогноз. НАН України”, 2015. 336 с.

 8. Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О., Пугачова М.В. Науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні у контексті євроінтеграційних процесів: моногр. К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. 223 с.

 9. Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні: моногр. К.: ДУ “Ін-т екон. та прогноз. НАН України”, 2013. 584 с.

 10. Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М. Проблеми створення національної інноваційної системи: теоретико-методологічний аспект. Український соціум. 2006. № 2. С. 125–133.

 11. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми. К.: ДУ “Ін-т екон. та прогноз. НАН України”, 2009. 352 с.

 12. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / за ред. Ю.В. Кіндзерського. К.: ДУ “Ін-т екон. та прогноз. НАН України”, 2009. 928 с.

 13. Сделка года: Snapchat купил одесский стартап Looksery за $150 млн. URL: http://ain.ua/2015/09/15/603453

 14. Стратегія економічного зростання Європейського Союзу / за ред. Ю.М. Бажала. К.: Пульсари, 2013. 280 с.

 15. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. 242 с.

 16. Туган-Барановський М.І. Основи політичної економії. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 628 с.

 17. Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку: моногр. / за ред. В.В. Небрат. К.: ДУ “Ін-т екон. та прогноз. НАН України”, 2014. 396 с.

Повний текст