Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки

357
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки.

Подано узагальнюючу інституційну характеристику основ-них чинників, тенденцій і перспектив корпоративного будівництва в Україні за роки незалежності.

 1. Архиреев С.И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации. Харьков: Бизнес Информ, 2000. С. 208.

 2. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: моногр. Київ: Київський університет, 2009. 288 с.

 3. Дмитриченко Л.И., Чунихина Т.С., Дмитриченко Л.А., Химченко А.Н. Корпорация в системе общественного производства: моногр. Донецк: Східний видавничий дім, 2010. 184 с.

 4. Кавтиш О.П. Становлення та розвиток корпоративного секторaв національному господарстві: автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ: Акад. муніцип. упр., 2010. 24 с.

 5. Маргасова В.Г., Клименко Т.В. Корпоративне управління та його вплив на стійкий розвиток економіки. Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори: моногр. / під заг. ред. С.М. Шкарлета. Київ: Кондор-Видавництво, 2015. С. 94–110.

 6. Маргасова В.Г., Клименко Т.В. Особливості розвитку корпоративного контролю в умовах трансформації економіки. Теоретичні і практичні аспекти соціально-економічного розвитку України: макро- та регіональний рівні: моногр. / за заг. ред. В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської. Чернігів: Десна Поліграф, 2015. С. 36–50.

 7. Педько А.Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах. Київ: Києво-Могилянська академія, 2008. С. 112.

 8. Носова О.В. Система корпоративного управления в условиях институционально-рыночной трансформации. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А.А. Гриценко. Харків: Форт, 2008. С. 772.

 9. Савченко А.М. Особливості діагностики кризових явищ в корпоративному секторі економіки. Теоретичні і практичні аспекти соціально-економічного розвитку України: макро- та регіональний рівні: моногр. / за заг. ред. В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської. Чернігів: Десна Поліграф, 2015. С. 56–71.

 10. Супрун Н.А. Інституційні детермінанти становлення вітчизняної моделі корпоративного управління. Ефективна економіка. 2009. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=73

 11. Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії “Еurope-2020”). Український соціум. 2013. № 2. С. 163–176.

 12. Супрун Н. Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2009. Вип. 1. С. 17–25.

 13. Уманців Ю.М. Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі: моногр. Київ: ННЦ ІАЕ, 2012. 407 с.

 14. Шепеленко О.В., Білопольська Т.В. Державне регулювання корпоративного сектору національної економіки в умовах глобалізаціі. Вісник ДонНУЕТ. 2013. № 35. С. 185–193.

 15. Пасхавер О.Й., Верховодова Л.Т., Воронкова Т.Є., Терещенко Н.В. Завершальний етап приватизації в Україні. Київ: Центр економічного розвитку, 2003. 78 с.

 16. Аоки М. Сравнительный анализ корпоративного управления: предыстория и современность. Корпоративное управление в переходных экономиках: Инсайдерский контроль и роль банков / под ред. М. Аоки, Х. Кима. Санкт-Петербург: Лениздат, 1997. 558 с.

 17. Стиглиц Дж. Неудачи корпоративного управления при переходе к рынку: доклад наежегодной конференции Мирового банка по европейскому экономическому развитию (Париж, 1999 г.). Экономическая наука современной России. 2001. № 4. С. 113.

Повний текст