Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціологічна рефлексія екологічної проблематики: проміжні результати 25-річного спостереження

480
14
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано соціальну значущість навколишнього природного середовища для діяльності соціальних суб’єктів, необхідність врахування в еколого-соціологічних теоріях суспільної практики, соціальних явищ та інституційних моделей, які мають екологічне значення.

Подано ретроспективу основних досліджень вітчизняних соціологів з екологічної проблематики за весь період державної незалежності України.

Наголошено на важливості, з науково-практичної точки зору, моніторингу громадської думки щодо екологічних проблем і необхідності розробити відповідну методику дослідження конкретних соціальних спільнот з даної проблематики.

 1. Стегній О.Г. Чи може природа бути предметом соціологічного аналізу? Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Традиції та інновації в соціології”. Львів: Львівська політехніка, 2009. С. 46–49.

 2. Buttel F.H. Environmental and Resource Sociology: Theoretical Issues and Opportunities forSynthesis. Rural Sociology. 1996. No 1. P. 56–76.

 3. Саппа Н.Н. Социальный диалог в экологическом конфликте. Харьков: Основа, 1999. 175 с.

 4. Стегній О.Г. Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2002. 380 с.

 5. Бєляков О.О. Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного аналізу України та Німеччини): автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 1999. 20 с.

 6. Ярмак О.В. Фактори формування екологічної культури особистості в умовах суспільства ризику: автореф. дис. … канд. соціол. наук. Харків: Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2004. 19 с.

 7. Потабенко М.В. Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем: дис. … канд. соціол. наук. Київ: Національний ун-т “Києво-Могилянська академія”, 2004. 177 с.

 8. Стегній О. Предметне поле соціології довкілля. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2008. № 3. С. 55–72.

 9. Салтовський О.І. Основи соціальної екології: курс лекцій. Київ: МАУП, 1997. С. 17.

 10. Парк Р. Экология человека. Теория общества. Фундаментальные проблемы / под ред. А.Ф. Филиппова. Москва: Канон-пресс-Ц, 1999. С. 384–400.

 11. Mukerjee R. Manand His Habitation. New York, 1940.

 12. Букчин М. Реконструкция общества: на пути к зеленому будущему. Нижний Новгород: Третий Путь, 1996. 190 с.

 13. Dunlap R.E. The Nature and Causesof Environmental Problems: A Socio-Ecological Perspective. Environmentaland Development: A Sociological Understanding for the Better Human Conditions. Seoul, 1994. P. 45–84.

 14. Bowden G. From environmental to ecological sociology / K. Richmond (Ed.). Hawthorn: TASA, 2004. URL: http://www.tasa.org.au/about.publications.html

 15. Англо-український соціологічний словник / укладачі В. Паніотто, Т. Пясковська, Т. Янсон. Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. С. 44.

 16. Stegniy O. Environmentalism as a Vector of Social Development of Regions in Ukraine. International Cooperation–The Approach to Sustainable Communities. International Forum Proceedings. Bratislava: Academia Istropolitana, 1999. P. 42–46.

 17. Стегній О. Соціальний розвиток України в контексті екологічних проблем. Українське суспільство 1992–2008. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2008. С. 160–167.

 18. Болан Р.С., Стегний А.Г. Развитие экологически сбалансированного экобизнеса в Украине: опыт социологического исследования. Константы. 1997. № 1. С. 27–32.

 19. Стегній О. Масова екологічна свідомість: досвід моніторингового дослідження. Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців). Київ: Ін-т соціології НАН України, 2001. С. 499–512.

 20. Стегній О. Екологічні інтереси в масовій свідомості населення. Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2003. С. 426–436.

 21. Шедловська М.В. Екологічна свідомість сучасного українського суспільства: соціологіч-ні виміри: автореф. дис. … канд. соціол. наук. Харків: Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2014. 18 с.

 22. Власенко К.Г. Екологічна свідомість українців в соціологічному аспекті дослідження. Перспективи. Соціально-політичний журнал: філософія, політологія, соціологія. 2012. № 4 (54). С. 12–17.

 23. Стегній О. Транснаціональні наслідки Чорнобильської катастрофи. Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи. Харків: Фоліо, 1996. С. 368–378.

 24. Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження / за ред. Ю. Саєнка, Н. Ходорівської. Київ: Ін-т соціології НАН України, Центр соціальних експертиз, 2011. 244 с.

 25. Стегній О. Чверть століття після Чорнобиля: досвід соціологічного спостереження. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2011. № 3. С. 113–137.

 26. Стегній О. Екологічний чинник здоров’я міськогонаселення України: досвід соціологічного дослідження. Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров’я людини. Київ, 1996. С. 240–242.

 27. Стегній О. Екологічна складова соціального самопочуття. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Київ: Ін-т соціології НАН України, 1999. С. 456–472.

 28. Стегній О. Охорона повітряного басейну України. Аналітичний звіт за результатами експертного опитування. Український правовий часопис. 2005. № 10 (15). С. 53–58.

 29. Стегній О. Оцінка правозастосування і управління у лісовому секторі України. Результати опитування експертів. Правозастосування в лісовому секторі України: стан, проблеми, перспективи. Частина перша. Київ: Світовий банк, 2010. С. 13–22.

 30. Стегній О. Проблеми лісового господарства та їх сприйняття населенням лісових районів України (за результатами масового опитування). Правозастосування в лісовому секторі України: стан, проблеми, перспективи. Частина перша. Київ: Світовий банк, 2010. С. 25–31.

 31. Тимченко О.І., Сердюк А.М., Турос О.І. Гігієна довкілля: політика, практика, перспективи. Київ, 2000. 126 с.

 32. Амджадін Л.М. Соціальні аспекти екологічної політики України: автореф. дис. … канд. соціол. наук. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2005. 17 с.

 33. Стегній О., Хлобистов Є. Оцінка доступу до інформації, участі у прийнятті рішень та правосуддя в Україні: аналіт. огляд. Київ: ЕкоПраво – Київ, 2004. 60 с.

 34. Stegniy O. Conditions for Environmental Agreements in the Ukraine. Patrick ten Brink (Еd.). Voluntary Environmental Agreements: Process, Practice and Future Use. London: Greenleaf Publishing, 2002. P. 228–239.

 35. Стегній О. Екологічна проблематика: профіль громадської думки. Україн-ське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2009. С. 407–415.

 36. Стегній О. Екологічні орієнтири громадської думки (1991–2011 рр.). Українське суспільство 20 років незалежності. Соціологічний моніторинг. У 2-х т. / за ред. В. Ворони, М. Шульги. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2011. Т. 1. Аналітичні матеріали. С. 480–492.

 37. Стегній О. Сталий розвиток суспільства: уявлення громадської думки в Україні. Український соціум. 2014. № 4. С. 86–95.

 38. Стегній О. Соціологічне прочитання природи. Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2012. 435 с.

 39. Стегній О. Неурядові екологічні організації України: сучасний стан і перспективи розвитку (за результатами національного соціологічного опитування). Київ: Наукова думка, 1996. 110 с.

 40. Стегній О. Екологічний рух в Україні: соціологічний аналіз. Київ: КМ Академія, 2001. 243 с.

 41. Стегній О. Соціальний контекст ґенези та розвитку екологічного руху в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2015. № 3. С. 75–94.

 42. Stegnij O. Umweltbewegung in der Ukraine: Retrospektive und aktueller Stand. Melanie Arndt (Hg.) Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl. (Ost-) Europäische Perspektiven. Berlin: Ch. Links, 2016. S. 53–77.

 43. Стегній О. Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків. Київ: Інститут соціології НАН України, 2002. 380 с.

 44. Стегній О. Методологія виявлення масових екологічних інтересів. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2014. Т. 1. Вип. 1 (15). С. 486–492.

Повний текст