Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень

424
16
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкрито сутність поняття “ідеологічні уявлення повсякденної свідомості”. Актуальність даного розгляду полягає в тому, що більш загальне поняття (“ідеологія”) залишається актуальним як в онтологічному, так і в епістемологічному вимірах, попри численні повідомлення про його зникнення. Крім того, у сучасному науковому дискурсі поняття “ідеологія” актуалізується у контексті її розгляду крізь призму повсякдення, що породжує ситуацію з нез’ясованістю величезного обсягу даного поняття. Вирішення проблеми з’ясування теоретичної та методологічної сутності функціонування ідеології в контексті повсякдення стимулювало соціологічне виведення поняття “ідеологічні уявлення повсякденної свідомості”.

Для досягнення поставленої мети вирішено ряд завдань. Зокрема, з’ясовано та проведено розрізнення загальних аспектів розгляду поняття “ідеологія”, що дозволило виокремити його специфіку. Досліджено теоретичний простір вивчення ідеології у контексті її взаємодії з буденним світорозумінням. Розглянуто існуючі напрацювання стосовно концептуалізації поняття в даному аспекті та окремі емпіричні знахідки вітчизняних дослідників з цієї проблематики. Обґрунтовано поняття “ідеологічні уявлення повсякденної свідомості”: подано визначення та уточнено зміст ідеологічних уявлень повсякденної свідомості, порівняно поняття “ідеологія” та “повсякденні ідеології”, описано структуру даних уявлень. Зокрема, виокремлено когнітивний (судження, знання про об’єкт), емотивний (емоційне відношення до об’єкта) та конотативний (спрямованість на дію) компоненти ідеологічних уявлень. Окреслено необхідність продовження теоретико-прикладних досліджень, які предметом свого вивчення мали б поняття “ідеологічні уявлення повсякденної свідомості”. Потенціал таких досліджень є значним, оскільки ідеологічні уявлення у повсякденній свідомості сьогодні набувають дедалі більшого резонансу, маючи різноманітні, нетрадиційні форми вираження та механізми трансляції, що потребує гнучкості підходів і методик.

Стаття буде цікавою для соціологів, політологів, філософів та інших зацікавлених у дослідженні з’ясування сутності та особливостей функціонування ідеологічних уявлень повсякденної свідомості.

 1. Прытков В. Неустранимость и амбивалентность идеологии. Теория и практика общественного развития. 2014. № 3. C. 41–46.

 2. Gerring J. Ideology: A Definitional Analysis. Political Research Quarterly. 1997. Vol. 50. No 4. P. 957–994.

 3. Dijk T. Ideology: A Multidisciplinary Approach. SAGE Publications Ltd. 1998. 365 p.

 4. Ходанович В.Н. Концепция идеидеологизации и реидеологизации и современность. Современные проблемы и пути их решения в науке, производстве и образовании. 2014. № 1. С. 61–66.

 5. Станкевич Л.П., Полякова И.П. Феномен повседневности: сущность, содержание и ц-лостность. Философия и общество. 2009. № 2. С. 72–81.

 6. Яхот И. Подавление философии в СССР (20–30-егоды). New York: Chalidze Publications,1981. 298 c.

 7. Рюде Дж. Народные низы в истории 1730–1848. Москва. Прогресс, 1984. 320 с.

 8. Грамши А. Избранные произведения. Т. 3: Тюремные тетради. Москва: Изд-во иностр. лит., 1959. 345 с.

 9. Moscovici S. Notes towards a description of Social Representations. European Journal of Social Psychology, 1988. No 18. P. 211–250.

 10. Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. Москва: Политиздат, 1987. 368 с.

 11. Ольшанский Д.В. Политическая психология. СПб., Минск: БГУ, 2011. 295 с.

 12. Енгоян А.П. Идеология и общественное сознание. Ереван: Асогик, 2009. 47 c.

 13. Корецкий В. Славой Жижек: “Идеология – пустое слово, именно поэтому она и работает”. URL: http://archives.colta.ru/docs/20836

 14. Попова И.М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2000. 218 с.

 15. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. Москва: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2004. 620 с.

 16. Сагалаева Е.С. Идеология и повседневность в социально-философской рефлексии: к постановке проблемы. Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. T. 6. No 6. Ч. 1. С. 299–302.

 17. Volkov Y., Khunagov R.D., Kumykov A.M., Sagalaieva E.S. Theoretical Approaches to Under-standing the Relationship of Ideology and Everyday Life. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. No 3. Р. 357–364.

 18. Давидович В.Е., Золотухина-Аболина Е.В. Повседневность и идеология. Философские науки. 2004. No 3. C. 5–17.

 19. Кірюхін Д.І., Щербак С.І. Уявлення про справедливість в Росії та в Україні: повсякденність та ідеологія. Соціологія: теорія, методи, меркетинг. № 1. 2007. С. 136–151.

 20. Малинова О.Ю. Идеологические представления как составляющая человеческого капитала российских политических элит: анализ интервью для СМИ. Материалы десятого Всероссийского семинара. Санкт-Петербург, 2012. С. 212–242.

 21. Слюсаревський Н.М. Простір ідеологічного самовизначення громадян України: основні напрямки. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2006. № 723. С. 220–225.

 22. Паніна Н.В., Головаха Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994–1998рр.); Соціологічні показники: таблиці, ілюстрації, коментар. Київ: Институт социологии НАН Украины. 1999. 151 с.

 23. Міщенко М. Особливості сприйняття ідеологем прихильниками різних політичних течій. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000. № 3. С. 42–50.

 24. Горбачик А. Політичні орієнтації та соціальні самопочуття населення України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 3. С. 49–55.

 25. Резнік О. Політична самоідентифікація особистості за умов становлення громадянського суспільства. Київ: Інститут соціології НАН України, 2003. 184 с.

Повний текст