Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання

3K+
103
Стаття(УКР)(.pdf)

Визначено основні проблеми використання земельних, лісових, водних і повітряного простору ресурсів в Україні. Узагальнено, що основною проблемою використання земельних ресурсів є надмірна їх розораність, недоліки використання мінеральних добрив і відсутність прозорих і конкурентних ринкових умов. У контексті аналізу ефективності використання лісових ресурсів зазначено про проблему інституціоналізації системи несанкціонованої вирубки лісів, у тому числі з вивозом за кордон як необроблену деревину.

Згідно з аналізом використання водних ресурсів, ключовими проблемами тут є високий рівень втрат води при водокористуванні, а також скорочення потужності очисних споруд. Дуже обмеженою є практика використання ресурсу води в альтернативній енергетиці. Підкреслено перспективність впровадження комбінованого методу очищення стічних вод на противагу біологічному методу, який є дуже енергозатратним. Суттєвою перевагою комбінованого методу є можливість отримання ресурсу біогазу. За результатами дослідження, використання ресурсів повітряного простору з’ясовано тенденції на поступове скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Проаналізовано показники екологічної та ресурсної продуктивності в рамках національного моніторингу “зеленого” зростання України. Зазначено про зростання вуглецевої продуктивності ВВП в постійних цінах 2010 р. та за паритетом купівельної спроможності. З’ясовано, що відбувається збільшення ВВП на одиницю споживання енергії, води. Проте зростає ВВП і відносно утворених відходів. Отже, заходи поводження з відходами мають бути ефективними. Потребують розгляду соціальні аспекти використання природно-ресурсного потенціалу України. Це дозволяє зробити соціологія довкілля.

Виявлено рейтингові позиції України за показниками використання природно-ресурсного потенціалу в глобальному просторі, зокрема, залежно від складової екологічної стійкості Індексу людського розвитку, Індексу ефективності довкілля та Індексу екологічної вразливості.

Порівняння результатів України та країн-лідерів свідчить про значну ефективність використання різних складових природно-ресурсного потенціалу України з потребою стимулювання екологічних інвестицій та інновацій, становленням екологічної економіки.

 1. Жук П.В. Природно-ресурсний потенціал та природний капітал у парадигмі сталого розвитку Карпатського регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 5.С. 48–57.

 2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна допо-відь / заред. Е.М. Лібанової, М.А. Хвесика. Київ: ДУІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.

 3. Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила, принципы и гипотезы: монография. Москва: Россия молодая, 1994. 367 с.

 4. Бурлака Н.І., Бурлака О.М. Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (3). С. 126–130.

 5. Васькін Р.А., Васькіна І.В. Аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря України викидами автотранспорту. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2009. Вип. 5 (58). Ч. 1. С. 109–112.

 6. Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016рр.). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ns_rik/ns_u/vdop_u2011.html

 7. Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика / під заг. ред. Б.М. Данилишина. Київ, 2007. 412 с.

 8. Дензанов Г.О., Ковальчук О.В., Павлик О.М. Енергетика стічних вод міста Вінниці. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2009. № 7. С. 160–161.

 9. Іличок Б.І. Розвиток України у контексті загальносвітових підходів до вирішення проблеми глобального потепління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2015. № 835. С. 276–281.

 10. Хвесик М.А., Мандзик В.М. Водні ресурси – інвестиція сьогодення і перспектива майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 1. С. 2–8.

 11. Стегній О.Г. Соціологічна рефлексія екологічної проблематики: проміжні результати 25-річного спостереження. Український соціум. 2016. № 3. С. 42–57.

 12. Стегній О. Уявлення населення України про сталий розвиток: аналітичний звіт за результатами Національного соціологічного опитування. 2017. Березень. URL: https://www.lisportal.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/PROON-druga-hvylya.pdf

 13. Хвесик М.А. Стратегічні перспективи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 24–29.

 14. Хопчан В.М. Стан реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 9. С. 4–6.

 15. Галушко В.П., Білик Ю.Д., Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні. Київ: Урожай, 2006. 277 с.

 16. Площа лісів України зменшилась на 40%. Лісівник. 2016. 11 грудня. URL: http://lesovod.blogspot.com/2016/12/40.html

 17. Кіотський протокол. Японці так і не дочекалися дій від України. Слово і діло. 2015. 10 червня. URL: https://www.slovoidilo.ua/2015/06/10/stattja/suspilstvo/kiotskyj-protokol.-yaponczi-tak-i-ne-dochekalysya-dij-vid-ukrayiny

 18. Human Development Report 2016. Human Development for Everyone. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

 19. Country Rankings. Environmental Performance Index. URL: http://epi.yale.edu/country-rankings

 20. Environmental Vulnerability Index. URL: http://www.vulnerabilityindex.net/download-reports/

Повний текст