Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вивчення соціальних змін за допомогою експертних методів (на прикладі реформи вищої освіти України)

392
15
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті запропоновано апробацію інструментарію дослідження тенденцій соціальних змін на прикладі реформи вищої освіти. Доведено, що соціальна реформа є різновидом соціальних змін, та обґрунтовано, що її доцільно вивчати за допомогою методології дослідження соціальних змін. Одним із способів такого вивчення є методи експертного оцінювання. З’ясовано особливості застосування експертних методів у вивченні тенденцій соціальних змін. Запропонований дослідницький інструментарій ґрунтується на теорії соціальних змін П. Штомпки. Обґрунтовано критерії відбору експертів у дослідженні. Емпірична база публікації становить 8 експертних інтерв’ю. Учасниками дослідження є керівники та викладачі закладів вищої освіти, представники Міністерства освіти і науки України, що займаються питаннями вищої освіти, учасники експертної групи Higher Education Reform Experts (HERE), представники роботодавців у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, представники студентів, засновники освітніх платформ онлайн-навчання. У результаті пілотного експертного опитування вдалося зафіксувати початковий стан об’єкту дослідження, визначити зміни у структурі, складі системи, функцій елементів системи, в оточенні та сфері мотивації індивідуальної та колективної поведінки, виявити основних агентів, на що спрямована їх діяльність і як вона змінюється внаслідок реформи. Отримані результати будуть корисними, насамперед, особам, які ухвалюють рішення для оцінки проведених реформ і побудови подальшої стратегії розвитку. Дослідження реформ, як різновиду соціальних змін, за допомогоюметодів експертного оцінювання, з академічної точки зору, дає можливість ефективніше систематизувати наявні знання та отримувати нові.

 1. Golovakha, Ye., Gorbachyk, A. (2012). Trends in social change in Ukraine and Europe: the results of the “European Social Survey” 2005–2007–2009–2011. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine. URL: https://goo.gl/f7w9zc [in Ukrainian]

 2. Zlobіna, O. (2014). Social mood in the long-term and short-term dynamics. Ukrainske suspіlstvo: monіtoryng sotsіalnykh zmіn Ukrainian society: monitoring of social change, 1 (1), 376-385. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrsoc_2014_1(1)__37 [in Ukrainian]

 3. Ruchka, A. (2013). Values and Valuable Change in the Flowing World. In V. Yevtukh, R. Radzіk, K. Kіsla (Eds.), Ethnosociological and epistemological discourse in the scientific space (pp. 72-85). Kyiv: Interservis [in Ukrainian]

 4. Ukrainian society: monitoring of social change, 1 (15), 1. (2014). Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine. URL: http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/2014monitoringist1.pdf [in Ukrainian]

 5. Yadov, V.A. (2002). Russia as a transforming society. Moscow: The Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES) [in Russian]

 6. Zaslavskaya, T.I. (1995). Social mechanism of the transformation of Russian society. Sotsiologicheskij Zhurnal Sociological Journal, 3, 5-21. URL: jour.isras.ru/index.php/socjour/article/download/183/185 [in Russian]

 7. Prygorodova, S. (2012) Civil service reform as a component of administrative reform in Ukraine. Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 4, 103-113. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_4_15 [in Ukrainian]

 8. Averianov, V.B. (2002). Administrative reform and legal science. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 3, 20–27 [in Ukrainian]

 9. Higher education reforms in Ukraine in assessments of participants of the educational process. Final report on the implementation of sociological research. (2016). Kharkiv. URL: https://goo.gl/6nVqQP [in Ukrainian]

 10. Sztompka, P. (2005). Sociology. Analysis of contemporary society. Moscow: Logos [in Russian]

 11. Volovych, V.І. (Ed.). (1998). Sociology: A short encyclopaedic dictionary. Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture [in Ukrainian]

 12. Sztompka, P. (1996). Sociology of Social Change. Moscow: Aspect Press [in Russian]

 13. Project “Ukrainian society: monitoring of social change”. URL: https://goo.gl/7EiDXy [in Ukrainian]

 14. Zhurovskyi, M.Z. (Ed.). (2015). Forecast of the Ukrainian economy: medium-term (2015-2020) and long-term (2020-2030) time horizons. Kyiv: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORSIGHT-UA.pdf

Повний текст