Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Фактор моди в структурі епідемії наркотизму

320
3
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті поширення молодіжного наркотизму розглядається як епідемічний процес,відповідно проводиться поділ між «первинною» та «вторинною» епідеміями. «Первинна» – типова соціальна епідемія на основі «зараження» молодіжної свідомості думкою про цінність наркотиків для підтримки певного способу життя.

Доводиться, що в процесі роз-гортання «первинної» епідемії важливу роль відіграла мода на наркотики. Вагомість цього фактора почала зменшуватися в Україні на зламі 1990–2000-х рр., коли частка тих, хто спробував наркотики, стабілізувалася і чітко простежувалася тенденція до її зменшення.

 1. Балакірєва О.М. Соціологічний дискурс дослідження соціальних епідемій. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2010. Вип. 16. С. 587–593.

 2. Маркова Н.Е. Наркомания как социальная эпидемия. URL: http://www.ecad.ru/f4/sem24–04.html

 3. Классификация психических эпидемий в России по их группам. URL: http://antigury.forumgrad.com/t198–topic

 4. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / под ред. В.А. Соболева,  И.П. Рущенко. Харьков: Торсинг, 2000. 432 с.

 5. Тард Г. Социальная логика. Глава вторая “Социальный ум”. Западно-европейская социология ХІХ – начала ХХ веков / под ред. В.И. Добренькова. Москва: Изд. Междунар. ун-та бизнеса и управления, 1996. С. 146–154.

 6. Cressey D.R. Epidemiology and Individual Conduct: A Case from Criminology. The Pacific Sociological Review, 1960, No. 3, pp. 47–54.

 7. Сайкс Г.М. Метод нейтрализации. Теория делинквентности. Социология преступности. Москва: Прогресс, 1966. С. 322–333.

 8. Исаев Н.А. Дискурс аддиктивной девиантности: от Галактики Гутенберга к “Эпохе Internet”. Социологический анализ девиантного интернет-поведения: криминология, наркотизация, алкоголизация / под ред. М.Е. Поздняковой. Москва: Изд–во Ин-та со-циологии РАН, ООО ПФ “Оперативная полиграфия”, 2007. С. 99–112.

 9. Криминология / под ред. Дж.Ф. Шели. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 864 с.

 10. Шурыгина И.И. Новая модель употребления наркотиков: опыт интернет-исслед. Социологический анализ девиантного интернет-поведения: криминология, наркотизация, алкоголизация / под ред. М.Е. Поздняковой. Москва: Изд-во Ин-та социологии РАН, ОООПФ “Оперативная полиграфия”, 2007. С. 37–51.

 11. Рущенко І.П. Соціологія злочинності. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. 370 с.

 12. Рущенко І.П., Сердюк О.О., Віцько О.В. Динаміка поширення молодіжного наркотизму в харківському регіоні: 15 років спостережень. Методологія, теорія тапрактика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2011. Вип. 17. С. 476–481.

 13. Социальные сети могут предсказать эпидемии. URL: http://techno.bigmir.net/idea/1509016–Social–nye–seti–mogut–predskazat––epidemii

 14. Гладуэлл М. Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам. URL: http://startrazvitiu.org

Повний текст