Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Комплементарність соціального та економічного розвитку: науково-прикладний аспект

518
2
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті проаналізовано теоретичні погляди на сутність соціального та економічного роз-витку, методичні підходи до дослідження цих процесів у сучасних умовах.

Обґрунтовано важливість застосування принципу комплементарності в економічних дослідженнях для отримання достовірних результатів.

 1. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп./ за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. С. 43.

 2. Советский энциклопедический словар: 3-е изд. Москва: Советская энциклопедия, 1984. 1600 с.

 3. Eatwell J., Milgate M., Newman P. Social Economics: The New Palgrave. W.W. Norton & Company, 1989, February 1, 297 p.

 4. Becker G.S., Murphy K.M. Social Economics: Market Behavior in a Social Environment. Cambridge, MA: Harvard University Press (The Belknap Press), 2000, 190 p.

 5. Social Economics, Social Justice and the Common Good. International Journal of Social Economics, 29:1/2, pp. 26–44.

 6. Lawson T. The Nature of Heterodox Economics. Cambridge Journal of Economics, 01/2006; 30(4): 483-505.

 7. Геец В.М. Комплементарность в модернизации Украины и России. Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития : пленарн. докл. Материалы Второго Международного форума. Москва, 12–13 нояб. 2013 г. / под ред. Н.Я. Петракова. Москва: ЦЭМИ РАН, 2013.

 8. Гегель Г.В. Феноменологія духу. Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. 548 с.

 9. Вебер М. Протестантська етика та дух капіталізму. URL: http://www.management.com.ua/vision/vis016-2.html

 10. Поппер К. Истина, рациональность и рост научного знания. URL: http://ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g13/popp.html

 11. Фреге Г. Избранные работы. Москва: Дом интеллектуальной книги, 1997. 159 с.

 12. Сковорода Г.С. Філософські трактати. URL: http://scovoroda.info/ft.php

 13. Максюта М.Є., Максюта Т.М. Національно-ментальнісний контекст економічної свідомості. Мультиверсум: філософський альманах. 2006. № 54. С. 41–55.

 14. Фукуяма Ф. Конец истории? Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134–147.

 15. Демонизм “обратных сил” человеческой деятельности. Философия природы и практическая философия: материалы конф. Киев: ПАРАПАН, 2004. С. 66–67.

 16. Горлинський В.В. Цінності духовного буття суспільства сталого розвиткую Мультиверсум: філософський альманах. 2006. № 52. С. 138–156.

Повний текст