Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Новаторські ідеї М.І. Туган-Барановського у розвитку теорії грошей

650
17
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто теорію грошей М.І. Туган-Барановського. Розкрито роль держави в забезпеченні цінності паперових грошей.

Проаналізовано ідею державного регулювання паперово-грошової системи господарства та її актуальність у сучасних умовах розвитку ринкової економіки.

  1. Базулин Ю.В. Концепция денег М.И. Туган-Барановского. Проблемы современной экономики. 2009. № 1 (29). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2485

  2. Гальчинський А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії. Вісн. НБУ. 2009. № 1. С. 3–8.

  3. Злупко С.М. Теорія грошей М.І. Туган-Барановського та її вплив на монетаризм ХХ ст. Фінанси України. 1998. № 8. С. 99–114.

  4. Кучин С.П. Теорія грошового обігу у спадщині М.І. Туган-Барановського: автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ, 2006. 19 с.

  5. Небрат В.В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Київ: Ін-т економіки та прогнозування, 2007. 224 с.

  6. Туган-Барановский М.И. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 2. Основы политической экономии. Донецк: ДонГУЭТ, 2004. 686 с.

  7. Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал. Київ: КНЕУ, 2004. 200 с.

  8. Фридмен М. Программа денежной стабилизации. Основы монетаризма / под науч. ред. Д.А. Козлова. Москва: ТЕИС, 2002. 175 с.

Повний текст