Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Стратегічні пріоритети розвитку освіти у контексті європейської інтеграції України: чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні у цілому?

293
3
Стаття(УКР)(.pdf)

За результатами всеукраїнських репрезентативних опитувань ІСПП НАПН України висвітлено думки громадян щодо ситуації у сфері освіті та її оцінка.

Даний аналіз слугує інтерпретаційним фільтром сучасних трансформацій освітньої системи, зокрема чинників, що гальмують її інтеграцію в європейській освітній простір, та стратегічних пріоритетів її розвитку в контексті європейської інтеграції України.

 1. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

 2. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25.07.2013 р. № 344/2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

 3. Біла книга національної освіти України / за ред. В.Г. Кременя. К.: Акад. пед. наук України, 2009. 185 с. URL: http://www.ukraine3000.org.ua/img/forall/APN.pdf

 4. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. Львів: Компанія “Манускрипт”, 2014. 572 с.

 5. Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі: практ. посіб. / за ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. Львів: Компанія “Манускрипт”, 2014. 168 с.

 6. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: Институт психологии РАН, 2008. 571 с.

 7. Горина Т.С., Калашникова Н.А. Роль коллективного признания в формировании доверия к институту образования. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2014. № 4 (24). С. 36–41.

 8. Інформаційні бюлетені. Електронна бібліотека. ІСПП НАПН України. URL: http://ispp.org.ua/bibl_6.htm

 9. Аналітична доповідь про стан моніторингу якості освіти в Україні / за заг. ред. І.Л. Лікарчука. К.: МБО “Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти”, Х.: Факт, 2011. 96 с.

 10. Кремень В. Філософія людиноцентризму як теоретична складова національної ідеї. Дзеркало тижня. 2005. № 31. 2005.

 11. Кремень В. Як нам реорганізувати освіту. Дзеркало тижня. 2011. № 13.

 12. Кремень В. Чому ми бідні, якщо такі освічені? Дзеркало тижня. 2015. № 6.

 13. Якість освіти – в основі реформ освітньої галузі, – Сергій Квіт. / Міністерство освіти і науки України. 2015. 28 серпня. URL: http://g.ua/Dpe5

 14. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии: История черного десятилетия. М.: Алгоритм, 2003. 478 с.

 15. Національна безпека і оборона. 2002. № 4 (28). 68 с. URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD28_ukr.pdf

 16. Кошелюк В. Реактивний двигун до… воза. Дзеркало тижня. 2015. № 48.

 17. Ми закладаємо в реформу освіти цінності людини і суспільства, – Сергій Квіт URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/12/10/mi-zakladaemo-v-reformu-osviti-czinnosti-lyudini-i-suspilstva/

Повний текст