Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Моніторинг адиктивної поведінки харківської молоді: концептуалізація даних емпіричних спостережень

422
12
Стаття(УКР)(.pdf)

Наведено дані епідеміологічних спостережень за динамікою споживання наркотиків молоддю в Україні у цілому та Харкові зокрема у рамках моніторингу“Молодь та наркотики”.

Розглянуто проблему поширення споживання наркотиків та інших психоактивних речовин серед харківської молоді у 1995–2016 рр.

Проаналізовано закономірності епізодичного та регулярного споживання різних видів психоактивних речовин. Виокремлено чотири основні тенденції поширення наркотиків: негативна динаміка споживання психоактивних речовин серед молоді; зростання популярності “дизайнерських” наркотиків; збільшення чисельності регулярних споживачів конопель, тютюну та алкоголю; внутрішня трансформація на ринку наркотиків. Процес поширення наркотиків серед молоді увійшов у стадію стабілізації, але з’являються нові наркотики, споживання найдоступніших з них має тенденцію до збільшення регулярності.

Запропоновано теоретичну модель сигмаподібної динаміки епідеміологічного процесу поширення адиктивної поведінки та теорію епідеміологічних хвиль залежності.

 1. Сердюк О.О. Соціологічні дослідження епідеміології залежностей в Україні. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 2013. № 1053. Вип. 31. С. 128–133.

 2. Сердюк О.О. Соціологічні дослідження наркотизму. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: навч.-метод. посіб. Київ: ГЕРБ, 2008. С. 26–62.

 3. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Галіч Ю.П. та ін. Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 2011 / Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. Київ: ТОВ ВПК “Обнова”, 2011. 176 с.

 4. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Приймак Ю.Ю., Павлова Д.М., Василенко О.В., Сакович О.Т., Сальніков С.З., Сидяк С.В., Юдін Ю.Б., Нахабич Н.С. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: за результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного проекту “Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD”. Київ: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2015. 200 с.

 5. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / под ред. В.А. Соболева, И.П. Рущенко. Харьков: Торсинг, 2000. 432 с.

 6. Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты: коллективная монография: итоговые материалы международного проекта / составитель И.П. Рущенко. Харьков: Финарт, 2002. 242 с.

 7. Сердюк О.О. 10 років спостережень за динамікою соціокультурного поля наркотизму. Український соціум. 2007. № 1 (18). С. 34–40.

 8. Рущенко І.П., Сердюк О.О. Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові). Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2014. № 4 (67). С. 230–239.

 9. Рущенко І.П., Кононов І.Ф., Сердюк О.О., Белоусов К.Ю. Дослідження залежностей у студентському середовищі: досвід кроссуніверситетського вимірювання (Харків, Луганськ, Санкт-Петербург). Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2014. Вип. 20. С. 344–350.

 10. Епідемії алкоголізму та нарко-токсикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України: аналіт.-стат. довід. 1990–2008 рр. / Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. Харків: Плеяда. 2009. 168 с.

 11. Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України: сайт. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/statreports.html.

 12. Рущенко І.П. Фактор моди в структурі епідемії наркотизму. Український соціум. 2014. № 4 (51). С. 75–85.

Повний текст