Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Реклама як засіб патріотичного виховання (за результатами масового та експертного опитувань)

340
4
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено потенціал реклами як засобу патріотичного виховання у сучасному українському суспільстві.

За результатами власного соціологічного дослідження зроблено такі висновки: реклама стала частиною культури, вона виконує багато різних соціальних функцій. Як один з агентів соціалізації, реклама містить у собі механізм виховного впливу, тобто може стати транслятором патріотичних цінностей.

З огляду на необхідність пошуку інноваційних підходів до патріотичного виховання суспільства, актуальними є можливості державної політики в галузі реклами, політики різних органів саморегулювання.

  1. Лященко А.В. Соціально-культурний вплив реклами на формування та зміну ціннісних орієнтацій. Вісник Дніпропетровського університету. Серія. Соціальні комунікації. 2008. Вип. 10. С. 71–76.

  2. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: аналітично-інформаційні матеріали. Київ: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. 191 с.

  3. Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов. Москва: Аспект Пресс, 2008. 191 с.

  4. Савельева О.О. Социология рекламного воздействия. Москва: РИП-Холдинг, 2006. 525 с.

  5. Уралева Е.Е. Возможности влияния рекламы на формирование патриотических ценностей молодежи (социологический анализ). Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2009. № 2 (10). С. 89–100.

  6. Стасюк В.В., Олійник Л.В., Мотика С.М. Виховання патріотизму української молоді: від козацьких традицій до сьогодення. Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Серія Педагогічні науки. 2015. № 2 (49). С. 167–171.

  7. Бех І., Чорна К. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Гірська школа Українських Карпат. 2015. № 12–13. С. 26–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2015_12-13_25

Повний текст