Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальна справедливість як складова архітектоніки безпечного економічного розвитку

496
15
Стаття(УКР)(.pdf)

Показано, що в процесі сучасного економічного зростання закономірно відбувається посилення нерівності між різними групами населення, яке загострює соціальні суперечності, створює підґрунтя для виникнення політичних і економічних криз та породжує загрози дестабілізації ситуації. Ця тенденція посилюється такими факторами, як глобалізація, фінансіалізація і синергетичні ефекти їх взаємодії.

Важливе значення має також закон вартості праці, який визначає динаміку реальної заробітної плати. Зростання нерівності породжує вимоги соціальної справедливості в соціально-економічному розвитку.

Ця проблема може бути вирішена за допомогою застосування архітектонічних законів, які дозволяють підтримувати рівновагу, а отже, і стійкий, і безпечний соціально-економічний розвиток. Існують три основні групи людей, які відрізняються зв’язком між їхнім внеском у суспільне виробництво і отриманими доходами, і автор пропонує враховувати ці відмінності в оподаткуванні.

 1. Эксперты выявили рекордный разрыв между богатыми и бедными в мире. Росбалт. 2017. 16 января. URL: http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/16/1583374.html

 2. Acemoglu D., Robinson J. Why NationsFail. New York: Crown Publishing, 2012.

 3. Goldin C., Katz L. The Race between Education and Technology. Harvard: University Press, 2008.

 4. Bartels L.M. Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.

 5. World Development Report 2006: Equity and Development. Washington: World Bank Report, 2006.

 6. Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов: скрытые силы финансовых рынков – создание богатства и расширение возможностей. Москва: ИКСИ, 2004. 492 с.

 7. Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А., Карнаухова О.В., Левін Р.Я., Місютіна В.І., Ноур А.М., Середа Ю.В., Черненко С.М., Шестаковський О.П., Афонін Е.А. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: монографія / НАН України, Ін-текон. та прогнозув. Київ, 2011. 592 с.

 8. Тези доповідей та виступів учасників III Конгресу Соціологічної асоціації України “Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання”, Харків, 12–13 жовтня 2017 року. Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 517 с. URL: http://www.sau.kiev.ua/docs/20171205/tezi.pdf

 9. Миланович Б. Глобальное неравенство. Новый подход для эпохи глобализации. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2017. 336 с.

 10. Бьюкенен Дж.М. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави. Київ: Академія, 2004. 175 с.

 11. Єщенко П.С, Самко Н.Г. Фінансіалізація у водоверті глобальної економіки. Київ: Знання України, 2016. 355 с.

 12. Райх Р.Б. Послешок. Экономика будущего. Москва: Карьера Пресс, 2012. 208 с.

 13. Балакірєва О.М. Сприйняття нерівності та змісту соціальної справедливості в українському суспільстві. Тези доповідей та виступів учасників III Конгресу Соціологічної асоціації України “Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання”, Харків, 12–13 жовтня 2017 року. Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С. 260–263.

 14. Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: вибр. наук. праці. Київ: НІСД, 2016. 528 с.

 15. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: колективна монографія у 2 т. Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. Т. 2. 349 с.

 16. Комеліна О.В., Онищенко С.В., Матковський А.В., Пугач О.А. Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення: монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2013. 202 с.

 17. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави: монографія / заред. О.С. Власюка, А.І. Мокія. Львів: Апріорі, 2012. 836 с.

 18. Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: колектив. моногр. / за заг. ред. І.П. Мігус. Черкаси: Маклаут, 2012. 636 с.

 19. Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения: монография. Одесса: Институт креативних технологий, 2011. 544 с.

 20. Сухорукова А.І. Система економічної безпеки держави. Київ: Видавничий дім “Стилос”, 2011. 350 с.

 21. Економічна безпека національної економіки за умов глобальних викликів: монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2010. 718 с.

 22. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз: монографія / заред. Л.С. Шевченко. Харків: Право, 2010. 448 с.

 23. Шевченко Л.С., Гриценко О.А., Макуха С.М., Дарнопих Г.Ю., Левковець О.М., Мамалуй О.О., Марченко О.С., Нечипорук Л.В., Овсієнко О.В., Губін К.Г., Єфіменко І.А. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія. Харків: Право, 2009. 312 с.

 24. Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади. Харків: Вид-тво ХНЕУ, 2009. 300 с.

 25. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. URL: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf

 26. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А.А. Гриценко. Харьков: Форт, 2008. 928 с.

 27. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України. Київ: Наукова думка, 2004. 317 с.

Повний текст