Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Проблеми термінології законодавства, що регулює етнонаціональні відносини в Україні

702
60
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано проблемні аспекти термінології законодавства, що регулює етнонаціональні відносини в Україні: це, зокрема, означення різними, а в певних випадках некоректними словами і словосполученнями одних і тих самих чи тотожних понять, відсутність або суперечливість дефініцій базових термінів. Така ситуація стримує ухвалення закону, який би окреслював мету, принципи та довгострокові завдання державної етнополітики та визначав концептуальні основи подальшого законотворення, управлінських рішень і практично-політичних дій, дає під­стави для виникнення політичних і правових колізій. Аргументовано пропозицію імплементувати до українського законодавства такі дефініції термінів етнополітики: державна етнонаціональна політика (державна етнополітика) України – система ідей, цілей, завдань, принципів, правових регуляторів, рішень і дій держави у сфері етнонаціональних відносин; етнонаціональні відносини в Україні – це відносини між особами, групами осіб, організаціями, установами та іншими суспільними утвореннями з приводу питань консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; українська нація (український народ) – громадяни всіх національностей, які продовжують багатовікову історію українського державотворення, дбають про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуються про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнуть розвивати та зміцнювати демократичну, соціальну, правову Українську державу; національність – усвідомлення особою своєї належності до певної групи, об’єднаної схожими уявленнями про її (групи) етнічну, культурну, мовну та релігійну самобутність і подібність громадянських інтересів і цінностей та яка має спільну історичну самоназву; українці – особи, які усвідомлюють свою належність до найчисленнішої серед населення України етнічно самобутньої групи, історична самоназва якої відповідає традиційній назві простору, що є територією держави Україна, а також особи всіх національностей, які є громадянами України; до національних меншин України належать групи громадян, які не є етнічними українцями, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою, підтримують давні, міцні та безперервні зв’язки з Україною; корінні народи України – групи громадян, чиї почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою відоб-ражають генезис цих груп на просторі, що є територією Української держави, де проживає більшість осіб, які належать до цих груп і які не є етнічними українцями.

 1. Kotygorenko, V. (2006). On the question of conceptual foundations of ethno-national policy of Ukraine. Politychnyi menedzhment – Political management, 4, 20-43. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/kotyhorenko_do_pytannia.pdf [in Ukrainian]

 2. Kotygorenko, V.O. (2008). On the strategy of state ethno-national policy. Stratehichni priorytetyStrategic priorities, 1 (6), 40-52. URL: https://niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/2008_1-6.pdf [in Ukrainian]

 3. Kresina, I., Loiko, L., Yavir, V. (2010). The concept of state ethno-national policy of Ukraine (Project). Politychnyi menedzhment – Political management, 2, 65-72. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/kresina_kontseptsiia.pdf [in Ukrainian]

 4. Liashenko, O.O. (2018). State Ethnopolicy of Ukraine: Scientific and Legislative Aspects. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 129-140. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1652/1530 [in Ukrainian]

 5. Artykutsa, N.V. (2009). Legal terms and their definitions. Naukovi zapysky NaUKMA: Yurydychni nauky Scientific Notes: Law, 90, 39-44 [in Ukrainian]

 6. Artykutsa, N.V. (2007). Terminology of legislation and problems of legislative definitions. In Actual problems of legal science: a collection of theses of international scientific conference “Sixth autumn legal reading” (Khmelnytskyi, October 26-27, 2007) (pp. 6-13). Khmelnytskyi: KhUUP [in Ukrainian]

 7. Kopylenko, O.P., Zaichuk, O.V., Bohachova, O.V., Zhuravskyi, V.S. (2014). Law designing: present realities and tendencies of development: monograph. Kyiv: Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine [in Ukrainian]

 8. Regulations of drafting laws and basic requirements of legislative techniques (Guidelines). Edition Fourth, Corrected and Supplemented (2014). Kyiv. URL: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Rules_Web.pdf [in Ukrainian]

 9. Draft Concept of State Ethno-National Policy of Ukraine. (2019). In 100th Anniversary of the State Body for Ethnopolitics in Independent Ukraine as a History of Protection of National Minorities: State Institutions and Interethnic Relations – Experience, Challenges, Tasks (pp. 143-155). Kyiv: Dukh i litera [in Ukrainian]

 10. Kotygorenko, V.O. (2013). “Ethnopolitics” as a term of science and social practice in Ukraine. Etymological aspect. In Person in the context of time. A book in honor of Larysa Nagorna (pp. 321-330). Kyiv: I.F. Kuras IPES, National Academy of Sciences of Ukraine. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/osoba_172.pdf [in Ukrainian]

 11. Vacher, H. (1991). Present Trends in Ethno-National Relations and the Crisis of the Nation State in South Asia. In E-U. Pinkert (Ed.), Politisk Tegnsætning (pp. 133-148). Aalborg Universitetsforlag. European Studies

 12. Rabinowitz, D., Monterescu, D. (2008). Reconfiguring the ‘Mixed Town’: Urban Transformations of Ethno-National Relations in Palestine and Israel. International Journal of Middle East Studies, 40 (02), 195-226. https://doi.org/10.1017/S0020743808080513

 13. Semshuchenko, Yu.S. (2003). Right. Legal Encyclopedia. Vol. 5. P – S. Kyiv: M.P. Bazhan Ukrainian Encyclopedia [in Ukrainian]

 14. Shemshuchenko, Yu.S., Rabinovych, P.M. (2003). Legal Relations. Legal Encyclopedia. Vol. 5. P – S. Kyiv: M.P. Bazhan Ukrainian Encyclopedia [in Ukrainian]

 15. Patriotism, language and foreign policy priorities are the public opinion of Ukraine (2020). Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. URL: https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova%20%20 [in Ukrainian]

 16. Kotygorenko, V.O. (2012). Nation as a dialectic lexeme. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy Scientific notes (I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine). Special issue. Collection of Scientific Papers in Honor of Panchuk M.I., 111-129. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/kotygorenko_natsia.pdf [in Ukrainian]

 17. Recommendation 1735. The concept of “nation”. (2006). Parliamentary Assembly. URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17407&lang=EN

 18. Kotygorenko, V.O. (2016). Nation-building potential of societal crises in Ukraine. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy Scientific notes (I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine), 3-4 (83-84), 153-174. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/kotyhorenko_natsiotvorchyi.pdf [in Ukrainian]

 19. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Resolution 61/295 adopted by the General Assembly on 13 September 2007. URL: https://undocs.org/A/RES/61/295

 20. Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). International Labor Organization. URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO

 21. Kotygorenko, V., Panchuk, M. (1997). National minorities of Ukraine and state independence. In Ukraine’s Independence: Historical Origins and Prospects (pp. 172-184). Kyiv: Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 22. Maiboroda, O.M. (2002). Identification of the “indigenous people” as a subject of ethno-political sphere in the light of the norms of international law and ethno-political practice of foreign countries. Visnyk Derzhkomnatsmihratsii UkrainyBulletin of the State Committee for National Migration of Ukraine, 4, 91-97 [in Ukrainian]

 23. Commentary of The Working Group on Minorities to The United Nations Declaration on The Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Commission on Human Rights. Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. Fifty-seventh session. Working Group on Minorities. Eleventh session 30 May-3 June 2005. URL: https://undocs.org/en/E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2

 24. Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation. (2010). The United Nations. Human rights. Office of the High Commissioner. New York and Geneva. URL: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf

 25. Kotygorenko, V.O. (Ed.), Baturin, D.K., Dehterenko, A.M., Zdioruk, S.I., Libanova, E.M., Maiboroda, O.M., Makarova, O.V., Pozniak, O.V., Sahalakov, B.F., Stepyko, M.T. (2009). Report VII. Crimean Tatar context of social integration of Ukrainian citizens of different nationalities living in Crimea: challenges for the state. In The modern Ukrainian politics. Analytical Reports (I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine) (pp. 381-447). Kyiv: I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

Повний текст