Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Баланс між підготовкою кадрів з професійно-технічною освітою та потребами національного ринку праці у робочій силі середнього професійно-кваліфікаційного рівня

354
21
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто проблеми відповідності пропозиції робочої сили певного освітнього рівня, що створює ринок освітніх послуг, та попиту, сформованого національним ринком праці. Досліджено існуючий розподіл зайнятих за рівнями освіти в Україні та виявлено, чи наявна відповідність здобутого та фактично необхідного для виконання професійних обов’язків освітньо-кваліфікаційного рівня зайнятого населення. Відповідно до цього розподілу, визначено збалансованість на національному ринку праці попиту та пропозиції працівників, які належать до груп середнього професійно-кваліфікаційного рівня. Встановлено принципи трансформації освітньої структури зайнятого населення та визначено, що загальною тенденцією для України є зміна структури зайнятого населення у бік зростання кількості осіб з вищим рівнем освіти та кардинального зменшення низькоосвіченої когорти населення. Такий дисбаланс з економічної точки зору формує проблему надлишкової освіти. Визначено, що стабільно високим залишається попит на працівників середнього професійно-кваліфікаційного рівня. В результаті ранжування даних розподілу зайнятого населення з професійно-технічною освітою за віковими групами виявлено, що поступовий перехід зайнятого населення з цим рівнем освіти до когорти осіб старшого працездатного, а відтак і непрацездатного віку, відмова молоді від зайнятості, що потребує професійно-технічної освіти, у найближчому майбутньому призведе до стрімкого скорочення групи кваліфікованих робітників з професійно-технічною освітою. Аналітична оцінка зайнятих за укрупненими професійними групами, що належать до серед­нього професійно-кваліфікаційного рівня, надав загальне уявлення про забезпеченість ринку праці фахівцями, які підготовлені в закладах професійно-технічної освіти. Дослідження специфіки насиченості ринку праці фахівцями певних професій дозволило сформувати перелік професій, які найбільшою мірою впливають на розбалансування попиту та пропозиції працівників середнього професійно-кваліфікаційного рівня на ринку праці України.

 1. Balakireva, O.M., Levin, R.Ya. (2013). Value-modernizational potential of Ukrainian system of education. Ukr. socìum – Ukrainian society, 1 (44), 7-32  [in Ukrainian]

 2. Bandur, S.I. (2013). Strategic imperatives for development of labour potential of Ukraine. Rynok pratsi ta zajniatist naselenniaLabour Market and Employment, 1, 5-9 [in Ukrainian]

 3. Yuryk, Ya., Blyzniuk, V. (2014). The quality of the workforce as a key factor of Ukraine’s innovative development. Ekon. prognozuvannâ – Economy and forecasting, 1, 67-86 [in Ukrainian]

 4. Gnybidenko, I.F. (2011). Professional training (development prospects). In L.M. Kapchenko, S.O. Tarasiuk, L.H. Avdieiev (Eds.), Topical Problems of Vocational Orientation and Vocational Training of the Population: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference (pp. 26-41). Kyiv: IPKDSZU [in Ukrainian]

 5. Grishnova, O.A. (2001). Innovative labor and its intellectualization as strategic vectors for the emergence of a new economy. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

 6. Kolot, A.M., Herasymenko, O.O. (2013). Innovative labor and its intellectualization as strategic vectors for the emergence of a new economy. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and organization of management, 1, 6-23 [in Ukrainian]

 7. Mantsurov, I.H., Baranyk, Z.P., Vashchaiev, S.S., Yatsenko, A.V. (2008). Balance of supply and demand in the labour market as a factor of innovative development of the Ukrainian economy. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 8. Petrova, I. (2013). Innovative labour market: trends in Ukraine. Ukraina: aspekty pratsi, 5, 3-7 [in Ukrainian]

 9. Ilich, L.M. (2017). Structural transformations of the transitive labour market of Ukraine. Kyiv: Alerta [in Ukrainian]

 10. Levchenko, O.M., Yanishevska, A.V. (2011). Methodical principles of forecasting demand for skilled workers in regional labour market. Efektyvna ekonomika, 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=679 [in Ukrainian]

 11. International Standard Classification of Occupations. Structure, group definitions and correspondence tables. (2012). ISCO-08. Geneva: International Labour Office. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_172572.pdf

 12. Freeman, R. (1976). The Overeducated American. Academic Press.

Повний текст