Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Трансформації інституціонального середовища розвитку малого та середнього підприємництва

87
6
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено логіку та динаміку інституційних змін у дерегулюванні малого та середнього підприємництва (МСП) в теоретичному та історичному ракурсах. Зокрема, предметно розглянуто зумовленість і характер інституційних змін у соціально-економічних системах у контексті основних тенденцій і викликів сучасності та спроєктовано ці процеси на політику розвитку МСП. Використано методи наукового пізнання, аналізу і синтезу, логічного узагальнення, дедуктивний метод, комплексної оцінки, графічний та ін. За допомогою визначення взаємозв’язків між базовими категоріями інституціоналізму під впливом економічних змін та уточнення функціонального призначення інституціонального середовища зі створення сприятливого “мікроклімату”, належних умов для діяльності та розвитку, узагальнено процес формування інституціонального середовища розвитку МСП протягом 30-літнього періоду в Україні. Зазначений процес умовно поділено на три періоди: І-й – з 1991 р. активізація інституційних змін у політиці розвитку МСП, коли було створено Держпідприємництва України та Український фонд підтримки підприємництва; ІІ-й – з 1998 р., коли безпосередньо протягом 2000–2011 рр. відбувалось становлення та розвиток системи підтримки МСП; ІІІ-й – з 2014 р., коли мали місце стагнація та занепад сформованої на той час системи сприяння розвитку МСП, проте спостерігалися окремі, поодинокі, на жаль, хаотичні інституційні ініціативи протягом 2018–2020 рр. Наукова новизна полягає у відображенні економічних змін в інституціональному середовищі розвитку МСП в Україні під дією найвагоміших структурних соціально-економічних перетворень і глобальних чинників: глобалізації, інтернаціоналізації (1991–1997 рр.), інноваційного розвитку, соціалізації, інтелектуалізації економіки (1998–2013 рр.), сталого розвитку, цифровізації (2014–2021 рр.). Представлена схема впливу дозволила узагальнити тенденції, під дією яких формується інституціональне середовище розвитку МСП і дає можливість передбачати, завдяки яким складовим і з яких джерел варто очікувати інституційних змін. Практична значущість: рекомендації можуть бути використані при розробці та реалізації державних і регіональних цільових програм підтримки та розвитку МСП в Україні.

 1. Coase, R. (2007). The Firm, the Market and the Law. Moscow: Novoie izdatelstvo [in Russian]

 2. North, D.C. (2010). Understanding the process of economic change. Moscow: Izdatielskii dom Vysshei shkoly ekonomiky [in Russian]

 3. Williamson, O.E. (1996). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. Saint-Petersburg: Lenizdat, CEV Press [in Russian]

 4. Volchik, V.V. (2012). Institutional change: on the way to creating a common theory. Journal оf Institutional Studies, 4, 4, 4-6 [in Russian]

 5. Tang, S. (2011). A General Theory of Institutional Change. London, New York: Routledge.

 6. Liakhovets, O.O. (2015). Conceptual framework of national economy institutional environment analysis. Naukovi pratsi. Ekonomika, 265, 253, 16-21 [in Ukrainian]

 7. Moiseenko, O.M. (2015). Institutional changes as the basis of economic development of Ukraine. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 12, 2, 125-128 [in Ukrainian]

 8. Ridenko, M.V. (2018). Theoretical Basis Of Institutional Changes In The National Economy. Finansovyi prostir – Financial Space, 1 (29), 108-116 [in Ukrainian]

 9. Korneev, V.V. (2002). Institutional milestones of the market reforms. Ekon. Prognozuvannâ – Economics and forecasting, 3, 82-90 [in Ukrainian]

 10. Grytsenko, A.A. (Ed.). (2015). Institutional transformations of socio-economic system: monograph. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 11. Katyhrobova, O.V. (2013). Institutional changes as overcoming of the contradictions of innovative development. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 13, 32-35 [in Ukrainian]

 12. Maslov, A.O. (2010). Institutional structure and its evolution in the work of Douglass North. Formuvannia rynkovoi economiky, 80-91

 13. Volchik, V.V. (2011). Institutional and evolutional economy: teaching guide. Rostov-on-Don: YuFU [in Russian]

 14. Stephen, H. (2012). Innovation and change: ideas, networks and communities. Records Management and Knowledge Mobilisation, 115-141.

 15. Chang, Ha-Joon. (Ed.). (2007). Institutional Change and Economic Development. United Nations University Press.

 16. Grytsenko, A.A. (2006). Institutional architectonics: subject, main laws, methodology. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichna – Scientific papers of Donetsk National Technical University. Series: Economic, 103-1, 31-37 [in Russian]

 17. Siryi, Ye.V. (2012). Formation of small business in terms of indicators of state-institutional factors and subjective-value consequences: national experience. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky – Actual problems of sociology, psychology, pedagogy, 16, 21-33 [in Ukrainian]

 18. Kolisnichenko, I.M. (Ed.). (2015). Institutional Economics: teaching guide. Kharkiv: Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics [in Ukrainian]

 19. Hrechko, A.V. (2013). A role of institucional environment is in development of national economy. Suhasni problemi economici i pidpriemniztvo, 11, 27-33 [in Ukrainian]

 20. Balakireva, O.M., Nour, A.M. (2008). Business development in Ukraine: institutional environment and public opinion. Ekon. prognozuvannâ – Economics and forecasting, 2, 7-23 [in Ukrainian]

 21. Yaremenko, O.L. (2015). Institutional reforms and the problem of indebtedness of the government institutions. Ekon. teor. – Economic theory, 4, 82-88 [in Ukrainian]

 22. Zheliak, M. (2013). Will the State support small business. Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2013/08/4/387418 [in Ukrainian]

 23. Botsora, L.O. (2015). Financial mechanism of small entrepreneurship development in Ukraine. Lviv [in Ukrainian]

 24. Berezhnytska, U.B. (2010). Effectiveness of budget programs of financial and loan support of small business. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 1, 44-58 [in Ukrainian]

 25. Yaremenko, O. (2006). The mechanism of institutional change. Ekon. teor. – Economic theory, 1, 3-12 [in Ukrainian]

 26. Grytsenko, A.A. (Ed.). (2018). Institutional architectonics and trends of economic changes. Kharkov: Fort [in Russian]

Повний текст