Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення в контексті концепції “суспільства ризику”

400
6
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті в контексті теорії «суспільства ризику» У. Бека розкрито новітні тенденції вимушеної міграції в Україні.

Під основними ознаками вимушеності запропоновано розуміти відсутність позитивної мотивації для переміщення, а також зміну умов проживання, за якої виникає реальна загроза безпеці життєдіяльності за відсутності близької перспективи нормалізації ситуації. Наслідки гуманітарної катастрофи на Сході країни матимуть довготривалий характер, тому першочерговим завданням є вироблення основ єдиної державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб.

Необхідне вироблення двох різних підходів до розселення і працевлаштування: для осіб, які не схочуть змінювати теперішнє місце проживання, та для осіб, які після нормалізації ситуації планують повернуться до свого краю.

 1. Макаров О.В. Соціальна політика в Україні: моногр. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2015. 244 с.

 2. Войналович І.А., Кримова М.О., Щетініна Л.В. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан і реалізація їх прав в Україні. Інституційний репозитарій КНЕУ. URL: http://www.ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/5981/1/250-258.pdf

 3. Воронкова В.Г. “Общество риска” как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении. Гуманітар. вісн. ЗДІА. 2014. № 58. С. 13–24.

 4. Beck U. World risk society. Malden, MA: Polity Press, 1999.

 5. Beck U. World at risk. Cambridge, UK: Polity, 2009.

 6. Балакірєва О.М. Науковий аналіз і доказове обґрунтування – успіх стратегій розвитку та конкретних дій. Український соціум. 2014. № 3 (50). C. 7–9.

 7. Московичи С. Машина, творящая богов. Москва: КСП+: Центр психологии и психотерапии, 1998. 559 с.

 8. Riesman D., Denney R., Glazer N. The lonely crowd. New Haven: Yale Univ. Pr., 1978.

 9. Shlapentokh V. Public and prvate life of the soviet people: Changing values in post – Stalin Russia. New York; Oxford: Oxford univ.press, 1989, 281 p.

 10. Шлыкова Е.В. Социальная приемлемость нововведений миграционного законодательства. Социологические исследования. 2008. № 2. С. 56–65.

 11. Kahneman D., Tversky A. Choices, values, and frames. New York: Russell sage Foundation, 2000.

 12. Gullahorn J., Gullahorn J. An Extension of the U-Curve Hypothesis. Journal of Social Issues, 1963, No. 19 (3), pp. 33–47.

 13. Корель Л.В. Социология адаптации: вопросы теории, методологии и методики. Новосибирск: Наука, 2005. 318 с.

 14. Вплив економічних перетворень на процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві: НДР ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. № 0110U004381.

 15. Оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні та послуг для них. URL: http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Doslidzhennya_VPO_LHSI2015.pdf

 16. Недюха М. Україна в контексті соціології ризику. URL: http://ualogos.kiev.ua

Повний текст