Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Гнучка нестандартна зайнятість: систематизація форм і використання на ринку праці України

490
23
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто методологічні та практичні проблеми розвитку гнучких форм зайнятості. Систематизовано форми нестандартної зайнятості на основі класифікаційних критеріїв, які включають формалізацію зайнятості, характер використання робочого часу, строк договору, форми організації робочого місця та спосіб найму працівника.

Визначено співвідношення окреслених критеріїв при використанні гнучкої зайнятості на ринку праці України.Доведено, що найважливішими адаптаційними стратегіями суб’єктів ринку праці, які до-зволяють зберігати конкурентоспроможність та ефективно діяти в умовах нестабільності, є різні форми нестандартної зайнятості.

Виявлено переваги нестандартних форм зайнятості і проблеми, які вони породжують у сфері соціально-трудових відносин. Згідно з результатами дослідження, розвиток нестандартної зайнятості забезпечує гнучкість ринку праці, підвищує мобільність й адаптаційні можливості його суб’єктів до змін в економічному, соціальному та інституційному середовищах, що є необхідним для успіху структурної перебудови і ефективного розвитку національної економіки.

  1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. No322-VIII URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page

  2. Guide on employment policy and International Labour Standards / International Labour Office, International Labour Standards Department, Employment Policy Department. Geneva: ILO, 2013. 64 р.

  3. Петрова І.Л., Близнюк В.В., Куліков Г.Т. та ін. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування / під ред. І.Л. Петрової. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. 368 с.

  4. Бандур С.І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 1. С. 8–13.

  5. Resolution concerning the measurement of underemployment and inadequate employment situations, adopted by the Sixteenth International Conference of Labour Statisticians, 1998. October. 24 р.

  6. Білик О.М. Нестандартна зайнятість: виклики сьогодення. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1 (7). С. 296–301.

  7. Балакірєва О.М., Білоус Є.В. Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка. Український соціум. 2015. № 3. С. 146–157.

  8. Малиновская С. «Гибкое» рабочее время. URL: http://www.betapress.ru/library/management-651.html

  9. Моторна І.І. Концептуальні підходи до регулювання соціально-трудових відносин в умовах дистанційної зайнятості. Вісник соціально-економічних досліджень. № 32. С. 283–287.

  10. Аналитика рынка труда: Информационные технологии 2010 URL: http://www.rabota.ua

Повний текст