Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Теоретичні засади антимонопольної політики держави (з історії вітчизняної економічної думки)

402
15
Стаття(УКР)(.pdf)

Охарактеризовано важливі напрями економічної політики держави щодо розвитку підприємництва, зокрема питання антимонопольного регулювання у трактуванні українських економістів кінця ХІХ–початку ХХст.

Подано результати комплексного аналізу впливу монополістичних структур на економічне життя суспільства у працях М.Туган-Барановського, В.Желєзнова, Д.Піхна, М.Довнар-Запольського, Л.Федоровича та інших.

Обґрунтовано науково-практичне значення та актуальність теоретичної розробки в українській економічній думці найважливіших напрямів державного регулювання підприємницької діяльності.

 1. Злупко С., Небрат В. Розвиток інституціональних засад в монетарній теорії О. Миклашевського. Економіка України. 2005. № 12. С. 73–81.

 2. Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / Ін-т екон. тапрогнозув. НАН України. Київ, 2013.

 3. Супрун Н.А. Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Історія народного господарства та економічної думки України. 2007. Вип. 39–40. С. 301–313.

 4. Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства впрацях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: моногр. Київ: КНЕУ, 2003.

 5. Супрун Н.А., Боднарчук Т.Л. Вплив протекціонізму на господарство України (ХІХ – початок ХХ ст.). Історія народного господарства та економічної думки України. 2013. Вип. 46. С. 198–142.

 6. Горін Н.О. Соціально-технологічна парадигма підприємництва. Український соціум. 2015. № 3 (54). С. 86–95.

 7. Небрат В.В., Супрун Н.А. та ін. Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку: моногр. / за ред. В.В. Небрат. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014. 396 с.

 8. Небрат В.В., Супрун Н.А. та ін. Еволюція ринкових інститутів в Україні: моногр. У 2 ч. / за ред. В.В. Небрат. Київ: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2012. Ч. 1.

 9. Дідківська Л.В. Державне регулювання процесів становлення та розвитку кооперації в аграрному секторі економіки: вітчизняний досвід. Український соціум. 2009. № 4 (31). С. 47–58.

 10. Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва: моногр. Київ: ДУ «Ін-т екон.та прогнозув. НАН України», 2014.

 11. Туган-Барановский М.И. Конкуренция. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Санкт-Петербург, 1895. Т. XVI. 31 полутом.

 12. Туган-Барановский М.И. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. 2-е изд. Санкт-Петербург, 1905.

 13. Пихно Д. Основания политической экономии. 2-е изд. Киев, 1899. Вып. 2.

 14. Довнар-Запольский М.В. Задачи экономического возрождения России: (Русско-германский товарообмен и бельгийская промышленность). Киев, 1915.

 15. Туган-Барановський М.І. Основи політичної економії. Львів, 2003.

 16. Федорович Л.В. Теория политической экономии. Ч. 2. Обращение и потребление ценностей. Одесса, 1901.

 17. Антонович А.Я. Курс политической экономии. Лекции, читанные в ун-те Св. Владимирапроф. А.Я. Антоновичем.Киев, 1886.

 18. Железнов В.Я. Очерки политической экономии. Москва, 1912.

 19. Воблый К.Г. Начальный курс политической экономии (история, теория и финансы). Киев, 1918.

 20. Фомин П.И. Синдикаты и тресты. Харьков: Союз.

Повний текст