Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу

390
12
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена висвітленню теоретико-концептуальних основ аналізу рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ, що набуває особливої актуальності в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Посилення напрямів інформатизації, дигіталізації та індивідуалізації навчального процесу актуалізує необхідність вивчення готовності вищих навчальних закладів до використання та популяризації електронних освітніх ресурсів, методів і технологій. З огляду на ці тенденції, українські ВНЗ починають дотримуватися стратегії електронного навчання, проте наразі перебувають на різних рівнях її реалізації, що й стало предметом дослідження.

Відповідно, метою статті є визначення рівня впровадження елементів електронної освіти у ВНЗ України (університетах, академіях, інститутах), що було реалізовано завдяки проведенню контент-аналізу інформації, оприлюдненої на офіційних веб-сайтах університетів. У першій частині статті висвітлено теоретико-методологічні основи дослідження електронного навчання та аналіз інституційного рівня його запровадження в Україні. У другій частині надано поетапний опис обраної методології та зазначено бар’єри, які постали перед дослідницькою групою при вивченні окреслених проблем. Особливу увагу приділено обґрунтуванню критеріїв, які стали підставою для класифікації українських університетів – розроблено загальні показники для незалежної оцінки, що дозволило уникнути суб’єктивності та передбачуваної оцінки і виявити реальну ситуацію готовності українських університетів до запровадження елементів дистанційної освіти.

За результатами дослідження розроблено типологізацію ВНЗ України за рівнем впровадження електронного навчання: 1) ВНЗ, що дотримуються традиційної моделі освіти; 2) ВНЗ, що поєднують традиційну освіту з елементами електронного навчання чи фрагментарним веб-забезпеченням навчального процесу; 3) ВНЗ з використанням веб-комунікаційного супроводу навчального процесу, допоміжним або експериментальним форматом електронної освіти; 4) ВНЗ із самодостатнім форматом електронної освіти.

 1. Жулкевська В.О. Дистанційна освіта: історичний аспект зарубіжного досвіду. Вісник Львівського університету. 2004. Вип. 18. С. 81–88.

 2. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми,перспективи. Ужгород: Зак ДУ, 2011. 560 с.

 3. Астахова В. Некоторые вопросы теории и практики становления непрерывного образования. Гуманитарные науки. 2011. № 3. С. 86–92.

 4. Астахова К. Університетський викладач в умовах переходу суспільства до інноваційної еко-номіки: вектори змін. Вища школа. 2010. № 2. С. 41–47.

 5. Бакіров В. Сучасна вища освіта як предмет соціологічної рефлексії. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. 2009. № 881. С. 31–36.

 6. Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации образовательных систем. Харьков: Изд-во НУА, 2008. 396 с.

 7. Сокурянская Л. Ценностная значимость образования как фактор его модернизации. Социо-культурные барьеры модернизации высшей школы Украины. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. С. 65–88.

 8. Хижняк Л. Замысел on-line образования и ловушки на пути его реализации. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 2013. № 1053. С. 157–161.

 9. Щудло С. Вища освіта у пошуку якості: quo vadis. Харків–Дрогобич: Коло, 2012. 340 с.

 10. Локшина О. Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу. Шлях освіти. 2007. № 4. С. 15–27.

 11. Олійник В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий аналітичний огляд. Київ: ЦІППО, 2001. 54 с.

 12. Танась М.,Беднарек Ю. Електронна освіта в концепції нової дидактики. Проблеми освіти. 2003. Вип. 31. С. 294–302.

 13. Віткін Л., Борисенко З., ГлуховаО., Карандєєв К. Еволюція системи управління якістю вищого навчального закладу. Стандартизація, сертифікація, якість. 2012. № 3. С. 40–45.

 14. Дудар З., Ревенчук І. Якість дистанційної освіти: проблеми та рішення. Електронні засобита дистанційні технології для навчання протягом життя: тези доповідей VIII Міжнародної науково-методичної конференції, 15–16 листопада 2012 р. Суми: Сум ДУ, 2012. С. 68–69.

 15. Мирутенко Л. Система оцінки якості дистанційної освіти в Україні: основні проблеми і задачі. Системи обробки інформації. 2016. Вип. 3 (140). С. 260–263.

 16. Муліна Н. Управління якістю дистанційної освіти у практиці українського університету. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. 2009. № 1. URL: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2009_st_19/

 17. Мурашко М., Назарко С. Формування моделі оцінювання якості вищої освіти і можливістьїї реалізації в системі підготовки фахівців. Вісник Чернігівського державного технологічного універ-ситету. Серія: Економічні науки. 2010. № 43.

 18. Ноздрина Л. Исследование результатов e-learning проектов в высшей школе Украины. URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v13_i2/pdf/17r.pdf

 19. Бакиров В.С., Суббота М.Н. Социокультурная обусловленность модернизации высшего образования. Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины. Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. С. 8–31.

 20. Кравченко А.С. Електронне навчання в умовах інтернаціоналізації вищої освіти. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 72. С. 94–100.

 21. Хижняк Л.М., Хижняк К.В. Гібридизація у вищій освіті вумовах впровадження технологійелектронного навчання. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 72. С. 137–144.

 22. Фоломєєв М.А., Крижанівська В.І., Жовнір А.О., Тремполець Д.М. Готовність українських ВНЗ до впровадження електронного навчання (результати аналізу сайтів ВНЗ). Проблеми впровадження технологій електронного навчання в українській вищій школі: звіт з НДР (заключний) / ХНУ імені В.Н. Каразіна. № 0115U000503. Харків, 2016. С. 218–242.

 23. Крижанівська В.І. Особливості впровадження технологій електронного навчання у вищійшколі України. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 69-70. С. 205–215.

 24. Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/%20pravo/00.html

 25. Дистанційна освіта. Сайт Міністерства освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/distanczijna/distantciyna.html

 26. Центри дистанційної освіти на базі ВНЗ України. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/ukraine/centers/

 27. ІС “Конкурс”: вступна кампанія 2016 року. URL: http://www.vstup.info/

 28. Ranking Web of University. URL: http://www.webometrics.info/

Повний текст