Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Розвиток громадянського суспільства в Україні як об’єкт державного впливу

392
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Статтю присвячено визначенню змісту розвитку громадянського суспільства, оцінка на цій основі вітчизняної практики в частині необхідності, меж і засобів участі держави в розбудові громадянського суспільства. Окреслено суперечливість поглядів на громадянське суспільство та його розвиток, сформульовано певні пропозиції щодо перспектив розвитку громадянського суспільства та участі в сприянні цьому розвиткові Української держави.

 1. Konstytucija Ukrai’ny: pryjnjata na p’jatij sesii’ Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny 28 cherv. 1996 r. (1996). VVR, 30, 141 [in Ukrainian]

 2. Pytannja spryjannja rozvytku gromadjans’kogo suspil’stva v Ukrai’ni: Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 25 sich. 2012 r. № 32/2012. (2012). OVU, 9, 317 [in Ukrainian]

 3. Pro Strategiju derzhavnoi’ polityky spryjannja rozvytku gromadjans’kogo suspil’stva v Ukrai’ni ta pershochergovi zahody shhodo i’i’ realizacii’: Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 24 bereznja 2012 r. № 212/2012. (2012). OVU, 26, 966 [in Ukrainian]

 4. Dejaki pytannja shhodo zabezpechennja uchasti gromads’kosti u formuvanni ta realizacii’ derzhavnoi’ polityky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 15 zhovt. 2004 r. № 1378. (2004). OVU, 42, 2773 [in Ukrainian]

 5. Pro shvalennja Koncepcii’ spryjannja organamy vykonavchoi’ vlady rozvytku gromadjans’kogo suspil’stva: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 21 lyst. 2007 r. № 1035-r . (2007). OVU, 89, 3284 [in Ukrainian]

 6. Dodonov, V.N., Ermakov, V.D., Krylova, M.A. et al. (2001). Bol’shoj juredicheskyj slovar’. Moskow: Infra-M [in Russian]

 7. Volkov, D. (2011). Perspektyvу grazhdanskogo obshhestva v Rossyy. Moscow: Levada-Centr [in Russian]

 8. Hegel, G.W.F. (1990). Fylosofyja prava. Moscow: Nauka [in Russian]

 9. Hobbes, T. (2001). Levyafan, yly materyja, forma y vlast’ gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo. Moscow: Misl’ [in Russian]

 10. Digtjar, P.A. (2010). Gromads’ki organizacii’ v suspil’no-politychnij systemi suchasnoi’ Ukrai’ny: stan i perspektyvy rozvytku. Storinky istorii’, 31, 190-204 [in Ukrainian]

 11. Balakireva, O.M. (Ed.). (2011). Determinanty social’no-ekonomichnoi’ nerivnosti v suchasnij Ukrai’ni. Kyiv: In-t ekon. taprognozuv. NAN Ukrai’ny [in Ukrainian]

 12. Knjazjev, V., Kanak, F. (2001). Derzhava i gromadjans’ke suspil’stvo: evoljucija stosunkiv ta i’h osmyslennja. In V.I. Lugovyi, V.M. Knjazjev (Eds.), Formuvannja gromadjans’kogo suspil’stva v Ukrai’ni: stan, problemy, perspektyvy (pp. 3-26). Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian]

 13. Kresina, I. (2005). Do pytannja pro vyznachennja ponjattja gromadjans’kogo suspil’stva i ukrai’ns’koi’ revoljucii’ 2004 roku. Politychnyj menedzhment, 6 (15), 3-6 [in Ukrainian]

 14. Lok, D. (2001). Dva traktaty pro vrjaduvannja. Kyiv: Vyd-vo Solomii’ Pavlychko “Osnovy” [in Ukrainian]

 15. Montesquieu, Сh.L. (1955). O duhe zakonov. In Izbr. proizved. (pp. 154-731). Moscow: Gospolitizdat [in Russian]

 16. Lytvyn, V.M. (Ed.). (2008). Politychna systema dlja Ukrai’ny: istorychnyj dosvid i vyklyky suchasnosti. Kyiv: Vyd-vo “Nika-Centr” [in Ukrainian]

 17. Rebkalo, V., Shahov, V. (2001). Kul’tura jak chynnyk gromadjans’koi’ vidpovidal’nosti. In V.I. Lugovyi, V.M. Kniaziev (Eds.), Formuvannja gromadjans’kogo suspil’stva v Ukrai’ni: stan, problemy, perspektyvy (pp.  112–124). Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian]

 18. Rousseau Jean-Jacques. (1938). Ob obwestvennom dogovore, ili principy politicheskogo prava. Moscow: Socjekgiz [in Russian]

 19. Slovnyk terminiv za tematykoju gromadjans’ke suspil’stvo. Gromadjans’ke suspil’stvo i vlada. URL: http://civic.kmu.gov.ua [in Ukrainian]

 20. Osipov, G.V. (2000). Sociologicheskij jenciklopedicheskij slovar’. Moscow: NORMA [in Russian]

 21. Fromm, Je. (1998). Imet’ ili byt’? In Psihoanalizi religija, Iskusstvo ljubit’, Imet’ ili byt’? (pp. 189-384). Kyiv: Nika-Centr [in Russian]

 22. Lacyba, M.V., Hmara, O.S., Krasnosil’s’ka, A.O. et al. (2011). Jak organizuvaty derzhavnu polityku spryjannja rozvytku gromadjans’kogo suspil’stva. Kyiv: Agentstvo “Ukrai’na” [in Ukrainian]

Повний текст