Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти впродовж життя

422
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено концептуальні та правові засади організації освіти впродовж життя в Україні, визначено складові та структуру відповідного вітчизняного ринку, оцінено його річний потенціал, спрогнозовано кількісні та якісні зміни цього ринку протягом наступного десятиліття та надано рекомендації щодо державної політики стимулювання його зростання.

 1. Афонін Е.А., Ісаєнко В.М., Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу та формування експортно орієнтованої економіки послуг. Український соціум. 2013. № 2. С. 7–24. URL: http://tinyurl.com/ndnyg7h

 2. Dave R.H. (ed.). Foundations of Lifelong Education. Oxford, 1976, 314 р.

 3. Gelpi E. A Future for Lifelong Education. Vol. 1, 2. Manchester, 1979.

 4. Jarvis P. Adult and Continuing Education. Theory and Practice. London, 1995.

 5. Tight M. Key Concepts in Adult Education and Training. London, New York, 1998.

 6. Otala L. European Approaches to Lifelong Learning: Trends in Industry Practices and Industry-university Cooperation in Adult Education and Training. Paris, 1992.

 7. Colardyn D. Lifelong Learning: which ways forward. Utrecht: Lemma Publishers, 2001, 265 p.

 8. Rogers A. Teaching Adults. Open University Press, 2002, 296 p.

 9. Boateng S.K. Significant country differences in adult learning. Population and social conditions. Eurostat, Statistics in focus, 2009, № 44, 12 p.

 10. Гончарук А. Неформальное образование взрослых в странах ЄС. Педагогические науки. 2012. № 54. С. 31–36.

 11. Карпенко М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізми. Стратегічні пріоритети. 2011. № 4. С. 45–51.

 12. Карпенко М.М. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка. Київ: Нац. ін-т стратегічних досліджень при Президентові України. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/252/

 13. Сергеєва О.С. Аналіз пріоритетних тенденцій розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу. Педагогіка. 2014. № 1. С. 179–185.

 14. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (друга половина XX – початок XXI століття): автореф. дис. … д-ра пед. наук. Київ: Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2010. 41 c.

 15. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажняський Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. Харків, 2004. 111 с.

 16. Фольварочний І. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та країнах Європейського Союзу. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2009. № 2. С. 14–19.

 17. Шевченко Л.С. Безперервність як основний принцип реформування сучасної системи освіти. Соціально-економічні трансформації сучасного світу: матеріали наук.-практ. конф. викл., аспірантів і студ. Нац. ун-ту “Юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого”, 15 трав. 2013 р. Харків, 2013. С. 83–86.

 18. Дмитрієв В.Ю. Особливості ринку освітніх послуг у системі вищої освіти. Народна освіта, 2012. № 3 (18). URL: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/18/statti/dmitriev.htm

 19. Дмитрієв В.Ю. Особливості концепції маркетингу освітніх послуг. Теорія та методика управління освітою. 2012. № 8. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/8/2.pdf

 20. Сергеева М. Г. Методические аспекты исследования рынка образовательных услуг при подготовке конкурентноспособного специалиста. Маркетинг в Россиии за рубежом. 2007. № 6. С. 92–95.

 21. Артюхіна М.В. Методика рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів на принципах діагностики соціально-економічного потенціалу. Економіка: проблеми теорії та практики. 2008. Вип. 246. С. 1119–1131.

 22. Кратт О.А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон’юнктури. Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2003. 360 с.

 23. Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації. Економіст. 2007. № 8. С. 28–33.

 24. Красовська О.Ю. Розвиток світового ринку вищої освіти: дис. … канд. екон. наук. Київ, 2010. 200 с.

 25. Карпюк О.А. Аналіз та оцінка рівня розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Вісн. ЖДТУ “Економічні науки”. 2012. 1 (ч. 2) (59). С. 120–122.

 26. Мартякова О.В., Снігова С.М., Мудра О.В. Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 154–168. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

 27. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/252/

 28. Кокоба А. Longlife Learning грозит перерасти в революцию образования. Инвестгазета. 2011. № 20. URL: http://www.investgazeta.net/praktika/longlife-learning-grozit-pererasti-v-revoljuciju-161420/

 29. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажняський Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. Харків, 2004. 111 с.

 30. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг: навч. посіб. Київ: Центр навч. л-ри, 2006. 456 с.

 31. Шевчук В.О. Ринок освіти: методологічні підходи визначення. URL: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17923.doc.htm

 32. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 393 с.

 33. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Повний текст