Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вартість людського життя: теорія та практика вимірювання

874
31
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглянуто наявні методологічні підходи оцінки вартості життя людини.

Доведено, що найбільш прийнятним підходом є той, що базується на витратних методах і концепції людського капіталу.

Обґрунтовано доцільність прирівнювання вартісної оцінки людського життя до людського капіталу однієї особи. Отримані кількісні оцінки рекомендується використовувати при проведенні проектних розрахунків збитку, пов’язаного із загибеллю людей, оптимізації системи заходів як складової програм соціально-економічного розвитку регіонів і країни в цілому.

 1. Биков А.А. Про методології оцінки вартості життя середньостатистичної людини. Страхова справа. 2007. № 3. С. 10–25.

 2. Быков А.А. О методологии экономической оценки жизни среднестатистического человека. Проблемы анализа риска. 2007. Т. 4. № 2. С. 178–191.

 3. Мужилівський В.В. Застосування оцінки вартості життя людини в обов’язковому особистому страхуванні. Бізнес Інформ. 2012. № 9. C. 205–208.

 4. Прохоров Б.Б., Шмаков Д.И. Оценка стоимости статистической жизни и экономического ущерба от потерь здоровья. Проблемы прогнозирования. 2002. № 3. С. 125–135.

 5. Микитенко Д.О., Тимченко О.І. Еквівалент вартості людського життя з погляду економічної ефективності лікувально-профілактичних заходів. Гігієна населених місць. 2011. Вип. 57. С. 389–399.

 6. Методика оценки экономического ущерба здоровью населения от загрязнения атмосферного воздуха: пособие по региональной экологической политике. Москва: Акрополь, ЦЭПР, 2006. 56 с. URL: http:www.newsru.com/fїnanceІ1Soct2010Іlїfevalue.html

 7. Качинський А.Б., Дрозд М.І. Оціночні критерії визначення рівня компенсацій, пов’язаних з втратою здоров’я чи життя людини у контексті національної безпеки. Стратегічна панорама. 2006. № 2. С. 152–154.

 8. Айвар Л.К., Трунов И.Л., Харисов Г.Х. Эквивалент стоимости человеческой жизни. Представительная власть – 21-й век: законодательство, комментарии, проблемы. Москва, 2006. № 3. С. 24–29.

 9. Мартякова Е.В., Поляков Е.В. К вопросу о экономическом эквиваленте стоимости человеческой жизни в условиях глобализации. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Одесса, Донецк: ДонНУ, РФНИСИ в г. Одессе, РФ НИСИ в г. Донецке, 2008. С. 834–841.

 10. Трунов И.Л., Трунова Л.К. Экономический эквивалент человеческой жизни. Вестн. РАЕН. 2004. № 4.

 11. Шевелев Я.В. Жизнь с риском для жизни. Энергия. 1989. № 4. С. 8–12.

 12. Мартякова Е.В., Поляков Є.С. Життя людини як соціально-економічна категорія. 2009. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2009_2/440.pdf

 13. Востросаблин А.А. Дело жертв авиакатастроф: оценка стоимости жизни авіапасажира. URL: http://www.trunov.com/content.php?act=showcont&id=7671

 14. The value of statistical life: a meta-analysis. Working Party on National Environmental Policies. Organisation for Economic Co-operation and Development, 30.01.2012 ENV/EPOC/ WPNEP(2010)9/FINAL

 15. Урланис Б.Ц. Народонаселение: исследования, публицистика. Москва: Наука, 1976.

 16. Миловидов А.С. Годы жизни и годы труда. Москва: Финансы и статистика, 1983.

 17. Fowlie M., Knittel C.R., Wolfram C. Sacred cars? Optimal regulation of stationary and non- stationary pollution sources. NBER: NBER working paper series, 2008, November, № 14504, 42 p.

 18. Ревич Б.А., Сидоренко В.Н. Методика оценки экономического ущерба здоровью населения от загрязнения атмосферного воздуха: пособие по региональной экологической политике. Москва: Акрополь, ЦЭПР, 2006. 42 с.

 19. Мирсаидов А.Б., Мирсаидова Ф.А. Стоимость жизни: содержание и структура. Вестн. Таджик. гос. ун-та права, бизнеса и политики. 2012. Вып. 1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/stoimost-zhizni-soderzhanie-i-struktura#ixzz3EnHDvNT8

 20. Гальків Л.І. Інформаційні джерела та параметричне оцінювання динаміки втрат людського капіталу України. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 10. С. 235–242. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_10_33.pdf

 21. Материалы заседания круглого стола “Образование и развитие человеческого капитала”: препринт. WP5/2003/03. Москва: ГУ ВШЭ, 2003. 68 с.

 22. Близнюк В.В. Капіталізація економіки України. Наукові доповіді ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” / за наук ред. В.М. Гейця. Київ, 2012. С. 70–73.

 23. Близнюк В. Ґендерна характеристика ринку праці. Економіка і прогнозування. 2003. № 2. С. 25–39.

 24. Гаркушенко О.М. Оцінка економічного збитку життю та здоров’ю населення Донецької області, завданого забрудненням атмосферного повітря. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2010. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sim/2010/p1_21.pdf

 25. Павлюченко Т. Сколько стоит жизнь украинца? URL: http://www.tribunanaroda. info/ content/view/1954/1/

Повний текст