Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальна політика нашої держави в умовах асоційованого членства України в ЄС

328
6
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено проблеми цивілізованих суспільств, зокрема соціальні процеси, динамічні змінив яких віддзеркалюють результати соціальної політики держави.

Визначено поняття«соціальна політика» та її завдання.

Сформовано систему відносин щодо соціального за-хисту інтересів суспільства з урахуванням європейського досвіду.

  1. Конституція України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

  2. Губар О.Є. Соціальне страхування у забезпеченні соціального добробуту. Фінанси України. 2002. № 8. С. 130–136.

  3. Папієв М. Соціальна політика та її вплив на доходи і рівень життя населення. Україна: аспекти праці. 2004. № 7. С. 3–9.

  4. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: навч. посіб. К.: МАУП, 2002. 200 с.

  5. Давидюк О.О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови системи показників. URL: http://www.cpsr.org.ua

  6. World Day of Social Justice. URL: http://www.un.org.ua/en/information-centre/news/864-2009-02-20

  7. Закон України “Про основи національної безпеки України”  від 19.06.2003 р. № 964-IV, Ст. 8. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030964.html

  8. Волгин Н.А. Социальная политика. Энциклопедия / под ред. Н.А. Волгина и Т.С. Сулимовой. М.: Альфа-Пресс, 2006. 416 с.

  9. European Social Charter (revised) CETS No. 163. URL: http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=163&CM=7&DF=26/10/2008&CL=ENG

Повний текст