Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості туристичного регіону (на прикладі Дрогобицького району)

305
9
Стаття(УКР)(.pdf)

Охарактеризовано особливості визначення інвестиційної привабливості регіонів крізь призму факторів впливу. Доведено, що на інвестиційну привабливість регіонів впливають фактори національного та регіонального рівнів, серед яких вагоме місце посідає туризм. З позиції розвитку туризму для підвищення рівня інвестування конкретного регіону важливе значення має оцінка його туристичної привабливості: наявність туристичних ресурсів, сучасної розвинутої матеріально-технічної бази туризму, доступної та достатньої інформації про регіон, яка відповідає потребам туристів і забезпечує досягнення максимального соціально-економічного ефекту. Виявлено, що за допомогою оцінки конкретного компонента туристичної привабливості регіону приймається рішення щодо залучення певного обсягу інвестиційних ресурсів (як внутрішніх, так і зовнішніх (іноземних)) для розвитку цієї галузі. На основі класифікації чинників впливу на інвестиційну привабливість туристичного регіону з позиції його соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та стану туристичної інфраструктури запропоновано пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості Дрогобицького району, як туристичного регіону. Серед пріоритетних напрямів підвищення ін­вестиційної привабливості Дрогобицького району визначено низку заходів щодо проведення ліберальної адміністративної та податкової політики місцевими органами влади, а також здійснення регіонального брендингу – одного з найдієвіших інструментів маркетингу території, що дозволяє виробити сталу стратегію розвитку регіону, метою якого є створення конкурентоспроможності регіону, позиціонування туристичного продукту в Україні та за кордоном, формування позитивного іміджу регіону. Узагальнено, що позитивного ефекту від реалізації запропонованих напрямів підвищення інвестиційної привабливості туристичного регіону можна досягти лише при комплексному їх використанні з урахуванням змін ринкового середовища.

 1. Sidor, H.V., Davydovska, G.I. (2015). Investment attractiveness of regions. Sustainable economic development, 2 (27), 184-189 [in Ukrainian]

 2. Savluk, O. (2013). Assessment of investment attractiveness of Ukrainian regions. Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics, 5, 31-44 [in Ukrainian]

 3. Pogorelova, T.V., Mykytyshyn, G.Yu. (2014). Analyzing the investment attractiveness of Ukrainian regions using statistical methods. Socio-Economic Research Bulletin, 2 (53), 251-258 [in Ukrainian]

 4. Ischuk, S.O., Kulinich, T.V. (2010). Estimation of regional investment attractiveness: methodical aspect. Regional economy, 3, 71-78 [in Ukrainian]

 5. Duka, A.P. (2008). The theory and practice of investment activity. Investment: textbook: for University students. Kyiv: Caravela [in Ukrainian]

 6. Shinkaruk, L.V. (2000). Foreign investments: their role in the formation and development of the economy (regional aspect). Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian]

 7. Mykytyuk, M.V. (2013). Investment attractiveness of the tourist industry of the region. Bulletin of Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 3, 206-208 [in Ukrainian]

 8. Stepanenko, S.V. (2012). Investment attractiveness of regions and innovation policy in sustainable economic growth. State construction, 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/10.pdf [in Ukrainian]

 9. Petkova, L., Proskurin, V. (2006). Municipal investments and loans. Kyiv [in Ukrainian]

 10. Khmarska, I.V. (2003). Problems of formation and evaluation of investment attractiveness of Ukrainian regions. Regional economy, 3, 138-146 [in Ukrainian]

 11. Zakhozhai, V., Kit, M. (2007). Statistics of investment activity. Personnel, 8, 10-17. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=548 [in Ukrainian]

 12. Petrovska, S.A. (2012). Evaluation of investment attractiveness of the region: a comparative factor analysis. Mechanism of Economic Regulation, 2, 90-97 [in Ukrainian]

 13. Sichka, I.I. (2016). Factors that influence on the investment attractiveness of the tourism and recreation industry in Ukraine. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 10, 2, 96-100 [in Ukrainian]

 14. Markhonos, S.M., Turlo, N.P. (2012). Tourism as a factor for increasing the investment attractiveness of the region. Economy. Management. Innovation, 1 (7). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/marhonos.htm [in Ukrainian]

 15. Bezhlibna, A.P. (2016). Investment attractiveness as a factor in the tourism industry development in Zaporozhye region. ScienceRise, 5/1 (22), 32-36. https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.69757 [in Ukrainian]

 16. Kolesnik, O.O. (2010). Economic evaluation of tourist attractiveness of Ukraine. Economy. Management. Innovation, 1 (3). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/kolesnyk3.htm [in Ukrainian]

 17. Krivega, K.V. (2005). Tourism infrastructure: concepts and components. Humanities bulletin of Zaporizhzhia state engineering academy, 21, 118-124 [in Ukrainian]

 18. Tubolets, I.I. (2008). Formation factors of investment attractiveness of the region. Investment: practice and experience, 20, 9-11 [in Ukrainian]

 19. Zinko, Yu., Malska, M., Antoniuk, N. (2008). Development of tourist products and investments in Lviv region. Socio-economic grouping in the context of modernization of cross-border regions. Poland-Belarus-Ukraine Neighborhood Program TACIS CBC. Rzeszow, 393-404 [in Ukrainian]

 20. Malska, M.P., Rutynskyi, M.I., Bilous, S.V., Mandiuk, N.L. (2016). Tourism Economics: Theory and Practice. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian]

 21. Sichka, I.I. (2011). Tourism and recreational potential of Transcarpathian region and problems of investment support of the region. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series “Economics”, 2 (34), 47-53 [in Ukrainian]

Повний текст