Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вразливість уяви соціальних аналітиків про війни: можливості подолання

91
16
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена соціальній аналітиці з проблем війни та розбудови миру. На основі використання аналітико-описового, компаративістського методів, а також методу класифікацій війну досліджено як феномен, поняття, практику цифрового суспільства, соціальну проблему. Авторами узагальнено концептуалізацію війни в оптиці основних теоретико-методологічних підходів: філософського, історичного, соціологічного, економічного, соціально-психологічного, політичного, етико-культурного. Виокремлено спільні риси цих підходів. По-перше, практично в усіх зазначених підходах робиться спроба аналітичної уяви про війни. По-друге, тема війни розглядається в системній дихотомії “війна – мир”. По-третє, зосереджено увагу на гібридності сучасних форм війни та миру. По-четверте, відбувається активний пошук механізмів переходу від “культури війни” до “культури миру”. Такими механізмами, насамперед, є протидія мілітаризованому світогляду завдяки поширенню ідеї миру, знань про мир і активної толерантності; формування нового світового порядку та його інституційного оформлення; професіоналізація аналітичних спільнот; медіатизація результатів аналітичної діяльності в умовах цифровізації різних сфер суспільного життя. Результат і новизна дослідження полягає у визначенні авторами таких основних типів вразливості уяви аналітиків про війни: вразливість, зумовлена неготовністю (як професійно-кваліфікаційною, так і особистісною) експертів співпрацювати в міждисциплінарному просторі; інформаційно-комунікативна вразливість; вразливість соціально-технологічна; вразливість, зумовлена несформованістю аналітичних спільнот і слабкою їх затребуваністю й інституційною підтримкою. Розроблено вимоги до аналітиків з питань війни та миру як фахівців у сфері інформаційно-аналітичної діяльності. Сфери застосування результатів – інформаційний консалтинг, освіта, державне управління, мас-медіа. Перспективи подальших наукових розвідок – по­дальше поглиблене дослідження ролі соціології війни та соціології на війні в інформаційній складовій війни та миру.

 1. Polishchuk, O.M., Svieshnikov, S.V., Bocharnikov, V.P. (2020). Views on building a system of analytical support for the formation of Ukraine’s military policy. Hileia: nauk. visnyk: – Gilea: Scientific. Bulletin, 156, 5, 332-338 [in Ukrainian]

 2. Osiadla, M.V. (2019). The role and signifi cance of legislative analytical activity. Almanakh prava – Almanac of Law, 10, 218-222 [in Ukrainian]

 3. Meiko, O.V. (2020). The essence of information and analytical activity in decision making for the structure of border subsection structures. Pravo ta derzhavne upravlinnia – Law and Public Administration, 2, 176-180 [in Ukrainian]

 4. Shtyka, Yu.M. (2019). Features of formation of analytical competence in students of economic specialities. Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 1 (19), 210-214 [in Ukrainian]

 5. Syrotiuk, Yu., Oliinyk, Yu. (2021). War Index. Yearbook 2021. Information publication of the Non-Governmental Analytical Center “Ukrainian Studies of Strategic Studies”. URL: https://ussd.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Indeks-viy-ny-2021.pdf [in Ukrainian]

 6. Pocheptsov, H. (2015). Modern information wars. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House [in Ukrainian]

 7. Pocheptsov, H. (2016). Meanings and wars: Ukraine and Russia in information and semantic wars. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House [in Ukrainian]

 8. Bahinskyi, A. (2020). Evolution of theories of resolution of armed conflicts in the second half of the XX century. Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Political science, Sociology and Law, 3 (47), 37-42 [in Ukrainian]

 9. Shulha, M. (2018). Obstacles to the integration of society in times of military conflict. In Failure of the social matrix (pp. 183-204). Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

 10. Krotiuk, V.A. (Ed.). (2021). Wars of the information age: interdisciplinary discourse. Kharkiv: Fact [in Ukrainian]

 11. Kurban, O. (2017). Information wars in social online networks. Kyiv: Kyiv University Publishing House. B. Hrinchenko [in Ukrainian]

 12. Panfilov, O.Yu., Petrova, L.O. (2020). Factor of military power in modern international relations. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava MudrohoThe Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, philosophies of law, political science, sociology, 4 (47), 112-126 [in Ukrainian]

 13. Trebin, M.P., Panfilov, O.Yu. (2021). Modern power trends in international relations. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho – Bulletin of Yaroslav Wise National Law University. Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology, 2 (49), 119-138 [in Ukrainian]

 14. Bader, A.V. (2020). The essential foundations of war as a form of external armed force. Hileia: nauk. visnyk: – Gilea: Scientific Bulletin, 154, 3, 262-268 [in Ukrainian]

 15. Zhytariuk, M. (2020). Information and psychological component of Russian aggression against Ukraine and the West (2014–2020): means of opposition. Ukrainskyi informatsiinyi prostir – Ukrainian Information Space, 1, 51-70 [in Ukrainian]

 16. Richmond, O.P. (2020). Peace in International Relations. 2nd Edition. London: Routledge.

 17. Varenko, V.M. (2019). Operational analytics as a modern trend. Hileia: nauk. visnyk: – Gilea: Scientific Bulletin, 148 (9), 2, 37-40 [in Ukrainian]

 18. Mandziuk, O. (2017). The concept and content of analytical activities. Informatsiine pravo – Information Law, 10, 171-176 [in Ukrainian]

 19. Varenko, V.M. (2019). Analytics: current trends and challenges. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia – Library Science. Documentation. Informology, 1, 118-123 [in Ukrainian]

 20. Varenko, V.M. (2019). Methods of systems analysis in analytics. Visnyk knyzhkovoi palatyBulletin of the Book Chamber, 10, 43-47 [in Ukrainian]

 21. Saranov, S.V. (2022). Historiographical aspects of the problem of the relationship between the categories of “peace” and “war” in Machiavelli’s “Sovereign” and Richelieu’s “Political Testament”. Hileia: nauk. Visnyk. Istorychni nauky – Gilea: Scientific Bulletin. Historical sciences, 167-168 (12-1), 62-66 [in Ukrainian]

 22. Finberg, L. (Ed.). (2016). World War II and the fate of civilians in Eastern Europe: materials Intern. science. conf. in memory of Metropolitan Andrei Sheptytsky, 2015, November 30 – December 1. Kyiv: Spirit and Letter [in Ukrainian]

 23. Maievskyi, O., Merzhyievska, V., Tseunov, I., Zhytnia-Kebas, D. (2022). Navigator on the history of Ukraine “World Wars”. Kyiv: Portal Publishing House [in Ukrainian]

 24. Parakhonskyi, B.O., Yavorska, H.M. (2019). Ontology of war and peace: security, strategy, meaning. Kyiv: SISR [in Ukrainian]

 25. Panfilov, O.Yu., Krotiuk, V.A. (2010). Present-day war: problem of comprehension of character and maintenance. Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy – Science and Technology of the Air Force of Ukraine, 1 (3), 47-52 [in Ukrainian]

 26. Yunger, E. (2022). War as an inner experience. Stiletto and Stylus [in Ukrainian]

 27. Savchynskyi, R. (2018). The analytical sociology project, or in search of the answer to the question“why?”. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 46-64 [in Ukrainian]

 28. Rushchenko, I.P. (2017). Sociology at war. Ukrainskyi sotsiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Sociological Journal, 1-2, 43-52 [in Ukrainian]

 29. Rushchenko, I. (2020). War of Civilizations. Anatomy of the Russian-Ukrainian conflict. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House [in Ukrainian]

 30. Panfilov, O.Yu., Savchenko, O.O. (2022). Sociological aspect in the content of the modern hybrid warfare. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, philosophies of law, political science, sociology, 1 (52), 210-222 [in Ukrainian]

 31. Tenth nationwide poll: Ideological markers of war. April 27, 2022. (2022, May 3). Sociological group “Rating”. URL: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_1000_ideological_markers_ua_042022_press.pdf [in Ukrainian]

 32. Lopes da Silva D., Tian N., Béraud-Sudreau L., Marksteiner A., Liang X. (2021). Trends in World military Expenditure. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/fs_2204_milex_2021_0.pdf [in Ukrainian]

 33. Verkhovod, L. (2020). The War and the economy: legal and illegal income practices. Hrani: nauk.-teor. almanakh – Grani: scientific-theoretical. almanac, 23(8), 14-25 [in Ukrainian]

 34. Khoroshko, V.O., Khokhlachova, Yu.Ye. (2019). Information war. Protection against destructive information and psychological influences. Part 2. Bezpeka informatsii – Information security, 25, 1, 18-23 [in Ukrainian]

 35. Korotkov, D.S. (2018). The phenomenon of war in the context of the democratic paradigm. Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspektyInternational relations: theoretical and practical aspects, 1, 45-51 [in Ukrainian]

 36. Chupryna, Yu.V. (2021). Conceptualisation of the phenomena of “war” and “peace”: ethical and cultural dimensions. Pytannia kulturolohii – Issues in Cultural Studies, 38, 216-225 [in Ukrainian]

 37. Kravchenko, V.Yu., Pashchenko, V.I. (2016). The practice and theory of “just” war in the XXI century. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu Bulletin of Dnipropetrovsk University, 1, 4-12 [in Ukrainian]

 38. Gorbulin, V.P. (2017). World Hybrid War: Ukrainian Front. Kyiv: NISR [in Ukrainian]

 39. Varenko, V., Sverdlyk, Z. (2019). Non-standard methods of information collection in analytics. Sotsium. Dokument. Komunikatsiia Society. Document. Communication, 7, 11-25 [in Ukrainian]

 40. Sydorenko, T. (2021). Consolidation of information as the basis of the development of the information society of the XXI century. Sotsium. Dokument. Komunikatsiia Society. Document. Communication, 1 (12), 270-293 [in Ukrainian]

 41. Mandziuk, O.А. (2019). International experience of legal regulation of analytical communities. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu “Odeska yurydychna akademiia”Scientific works of the National University “Odesa Law Academy”, 25, 49-58 [in Ukrainian]

 42. Yesmukhanova, Yu. (2019). Evaluation of public policy research in Ukraine. Demand and supply in the market analysis policy. URL: https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/10/ttdi_report_ocinka_ukr_pr_03.pdf [in Ukrainian]

 43. Surmin, Yu.P. (2012). Analytics of public administration: the essence and trends. Informatsiinyi menedzhment – Information Management, 10, 20-27 [in Ukrainian]

 44. Demchyna, L.I. (2020). Analytical information as a means of preparing management decisions by local governments. International Academy Journal Web of Scholar, 4 (46), 32-37 [in Ukrainian]

 45. Minenkova, P.V. (2020). Non-governmental think tanks in the system of strategic political consulting: the realities of post-industrial society. Rehionalni studiiRegional Studies, 20, 51-55 [in Ukrainian]

 46. Yakymenko, Yu., Rachok, A. (2021, July 1). Analytical centers today and tomorrow: a view from Ukraine. Razumkov Center. URL: https://razumkov.org.ua/statti/analitychni-tsentry-sogodni-i-zavtra-pogliad-z-ukrainy [in Ukrainian]

 47. Zarembo, K. (2021). Everyone can write analytics. Kyiv: Vikhola. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/pisati-analitiku-mozhe-kozhen.html [in Ukrainian]

 48. Nikols, T. (2019). Sofa experts. How unrestricted access to information makes us duller. Kyiv: Our Format [in Ukrainian]

 49. Vasylevska, T. (2018). Public intellectuals: in search of a destination. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen imeni I.F. Kurasa NAN UkrainyScientific notes of the I.F. Kuras Institute for Political and Ethnonational Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 281-292 [in Ukrainian]

 50. Kindratets, O.M. (2020). Causes, methods and results of the use of depletion strategy in asymmetric wars. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – Bulletin of Yaroslav Wise National Law University. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology, 2, 42-55 [in Ukrainian]

 51. Kazakov, V. (2019). What is analytical sociology? Sotsialni vymiry suspilstvaSocial dimensions of society, 11 (22), 158-166 [in Ukrainian]

 52. Hlovatskyi, V. (2016). Modern information and analytical systems of data processing and forecasting. Bezpeka informatsiiInformation security, 22, 2, 204-213. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2016_22_2_14 [in Ukrainian]

Повний текст