Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Поліпшення доступу до суспільних послуг на селі як напрям інклюзивного сільського розвитку (на прикладі охорони здоров’я та освіти)

316
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Висвітлено ситуацію у сфері доступу сільського населення до медичних і освітніх послуг та причини, що зумовили її погіршення в період ринкових трансформацій в аграрному секторі. Розкрито відмінності у споживанні зазначених видів послуг у містах і сільській місцевості,розшарування сільських жителів з різним рівнем загальних доходів за обсягом витрат на ці послуги: у 10% сільських домогосподарств з найменшими доходами вони у 4–5 разів є меншими, ніж в аналогічній групі домогосподарств з найбільшими доходами. Виявлено перші ознаки поліпшення доступності окремих видів медичної допомоги на селі, які можна вважати проявом позитивних зрушень, зумовлених реформуванням місцевого самоврядування й охорони здоров’я. Ідентифіковано найактуальніші невирішені проблеми з обслуговування сільських жителів за місцем проживання: ними є “кадровий голод” і висока вартість ліків та платних послуг у медичній галузі та закриття малокомплектних шкіл в освітній галузі. Розкрито взаємопов’язаність реформ у соціальній сфері села та реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, їх спрямованість на досягнення глобальних Цілей сталого розвитку й аналогічних національних цілей інклюзивного спрямування, що є важливим підґрунтям для подолання негативних тенденцій у соціальній сфері села. Виокремлено наяв­ність у розпочатих медичній і освітній реформах “сільської” складової, спрямованої на врахування просторової розосередженості та малочисельності контингентів споживачів відповідних послуг при вдосконаленні інфраструктури та організації обслуговування сільського населення; розкрито намічені для цього заходи. Зазначено, що крім створення інфраструктурних та організаційних передумов обслуговування, неодмінним чинником поліпшення доступу до суспільних послуг на селі є забезпечення інклюзивного розвитку сільської економіки та підвищення на цій основі загальних  доходів усіх верств сільського населення.

  1. Borodina, O.M., Prokopa, I.V. (2019). Inclusive rural development: a scientific discourse. Ekon. prognozuvannâ – Economy and forecasting, 1, 70-85  [in Ukrainian]

  2. Zinchuk, T.O. (2016). Search strategy at the beginning of growth inclusive rural economy: world and European approach. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment – Bulletin of the Sumy NAU. Series: Economics and Management, 4 (68), 132-137. URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/Vsna_ekon_2016_4_29%20(1).pdf [in Ukrainian]

  3. Zinchuk, T.O., Kutsmus, N.M. (Eds.). (2017). Inclusive development of the rural economy in the face of globalization challenges. Kyiv: Center for educational literature [in Ukrainian]

  4. Borodina, O.M. (Ed.). (2018). Implementation of European principles of rural development in Ukraine. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

Повний текст