Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості та пріоритети розвитку туризму в Україні

34
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Висвітлено роль туризму у соціально-економічному розвитку окремих регіонів і країни в цілому. Визначено, що в Україні розвиток туризму істотно впливає на різні сектори економіки, зокрема транспорт, торгівлю, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку тощо. На основі аналізу показників динаміки туристичних потоків в Україні охарактеризовано сучасний стан розвитку вітчизняної туристичної галузі. З’ясовано, що незважаючи на всі передумови розвитку туризму в Україні, внаслідок складної політичної та економічної ситуації, дана сфера розвивається не в повному обсязі. Встановлено, що туристичні потоки в Україні представлені виїзним, в’їзним та внутрішнім туризмом, який у сучасних умовах набуває дедалі більшого поширення та значення. Доведено, що для підвищення (стимулювання) розвитку внутрішнього туризму в Україні потрібно здійснити ряд заходів, які у комплексі забезпечили б його пріоритетність в аспекті економічного зростання країни та наповнення бюджетів усіх рівнів. Визначено, що для стимулювання розвитку внутрішнього туризму також необхідно створити та забезпечити ефективне функціонування усіх необхідних елементів сучасної туристичної індустрії, які б забезпечували надання якісних туристичних послуг, а також виробництво і реалізацію товарів для задоволення потреб туристів. Узагальнено, що позитивного ефекту від реалізації запропонованих напрямів підвищення (стимулювання) розвитку внутрішнього туризму можна досягти лише при комплексному їх використанні з врахуванням змін ринкового середовища, що дозволить перетворити сферу туристичних послуг на високорентабельну, конкурентоспроможну галузь, що забезпечить прискорення соціально-економічного розвитку не лише окремих регіонів, але й держави в цілому, сприятиме підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку і консолідації суспільства, популяризації України в світі.

 1. International tourism and COVID-19. URL: https://www.unwto.org/

 2. Tkachenko, Т.І. (2006). Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities: monograph. Kyiv: National University of Trade and Economics.

 3. Fedorchenko, V.K. (2002). History of tourism in Ukraine: handbook for university students. Kyiv: Vyshcha shkola.

 4. Kifyak, V.F. (2008). Organisation of tourism: handbook for university students. Chernivtsi: Knyhy-ХХІ.

 5. Korkuna, O., Korkuna, I., Kulyk, O. (2020). Green tourism as a factor of development of united territorial communities in Ukraine. Economic and regional studies. 13 (1), 126-136.

 6. Yakubiv, V.M., Boryshkevych, I.I. (2020). Forming the strategy to increase the competitiveness of the restaurant business enterprises. Regional Economy, 1 (95), 144-153.

 7. Tsubov, L.V., Shcherban, O.Ya. (2020). Methodical approaches to managing economic safety of tourism enterprises. Regional Economy, 1 (95), 160-164.

 8. Smovzhenko, T.S., Korkuna, O.I., Korkuna, I.I., Tsilnyk, O.Ya. (2020). Risks of investment activity in tourism and hotel-restaurant business. Regional Economy, 1 (95), 154-159.

 9. Economic Impact Reports. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact

 10. Anhelko, I.V. (2014). Current situation and development prospects for tourism industry in Ukraine. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 2 (49), 71-79 [in Ukrainian]

 11. Opanasiuk, N.A., Okhrimenko, A.G. (2014). Organizational and legal foundations of the development of domestic tourism in Ukraine. Global and National Problems of Economics, 2, 848-853 [in Ukrainian]

 12. Sokol, P.M., Korchevna, A.O. (2016). Analysis of tourist services in Ukraine based on classification features. Global and National Problems of Economics, 10, 386-390 [in Ukrainian]

 13. Trillenberg, G. (2012). Rural tourism is an important lever for the economic recovery of depressed areas. Visnyk TNEUHerald of TNEU, 2, 159-167 [in Ukrainian]

 14. Arbuzova, Yu.V., Yakovenko, V.D. (2013). Prospective directions for the development of green tourism in Ukraine. Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi ta vyrobnytstviInformation technologies in education, science and production, 3 (4), 120-128 [in Ukrainian]

 15. Kharchevnikova, L.S. (2017). The current state and prospects for the development of tourism in Ukraine. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. Ekonomichni naukyBulletin of the Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture. Economic sciences, 188, 192-199 [in Ukrainian]

 16. Anhelko, I.V. (2020). Focus areas for increasing the investment attractiveness of the tourist region (on the example of Drohobych district). Ukr. socìum – Ukrainian Society, 2 (73), 138-151 [in Ukrainian]

Повний текст