Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні

381
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто методологічні та практичні проблеми розвитку новітніх форм зайнятості.

Визначено специфіку прояву нестандартних форм зайнятості в результаті поширення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Обґрунтовано інституційні підходи до регулювання нестандартних гнучких видів зайнятості на національному ринку праці.

 1. Бандур С.І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 1. С. 8–13.

 2. Гришнова Е.А., Азьмук Н.А. Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность. Демография и социальная экономика. 2014. № 1 (21). С. 85–94.

 3. Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Трансформация человеческого капитала в российском обществе. Москва: Фонд “Либеральная миссия”, 2010. URL: http://www.liberal.ru/upload/files/kapelushkin_Final_Web%20(2).pdf

 4. Кодекс законів про працю України. Київ, 1995. 280 с.

 5. Козина И.М. Заемный труд: социальные аспекты. Социологические исследования. 2008. № 11. С. 3–12.

 6. Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань. Україна: аспекти праці. 2007. № 4. С. 4–9.

 7. Колот А.М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации. Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 11 (189). C. 93–108.

 8. Костюнина Г.М. Гибкие формы занятости: мировой опыт и практика Сингапура. Труд за рубежом. 2004. № 2. С. 93–110.

 9. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір / за ред. Е.М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії та соц. досліджень, 2008. 316 c.

 10. Нестандартная занятость в российской экономике / под ред. В.Е. Гимпель-сона, Р.И. Капелюшникова. Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 400 с.

 11. Новак И., Оверковский Б. Нестандартная занятость в Украине: социальные риски и контрстратегии профсоюзов. Київ: Фонд им. Фридриха Эберта (FES), 2011. URL: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen

 12. Петрова І.Л. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні. Україна: аспекти праці. 2013. № 5. С. 3–7.

 13. Закон України “Про зайнятість населення”  від 05.07.2012 № 5067VI. Голос України. 2012. № 153–154.

 14. Смирных Л. Заемный труд: экономическая теория, опыт стран ЕС и России. URL: www.recep.ru/files/documents/SmirnychLaborleasingru.pdf

 15. European Telework Scence – stats and facts. Canadian Telework Association. URL: http://www.ivc.ca/studies/European.html

 16. Telework 2011. A Worldat Work Special Report Based on Data Collected by The Dieringer Research Group Inc. and Worldata Work. URL: http://www.worldatwork.org

 17. New Study with Business Professionals Reveals 65 Percent of Companies Allow Working Remotely. URL: http://www.usamp.com/objects/pdf/pr/2013-04-16.pdf

Повний текст