Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Материнство та турбота про дітей у суспільстві ризику

463
22
Стаття(УКР)(.pdf)

Актуалізовано пізнавальні можливості концепту “суспільство ризику” для виявлення глибинних передумов сучасних материнських практик. Стаття ґрунтується на даних Державної служби статистики України (2005–2016 рр.), досліджень, проведених колективом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (2008–2012 рр.), а також авторського дослідження “Повсякденні практики поєднання матерями оплачуваної праці та піклування про дітей”, здійсненого з грудня 2014 р. по червень 2015 р. у Полтаві.

Виокремлено два напрями актуалізації концепту “суспільство ризику”. По-перше, вплив суспільства ризику на репродуктивні настановлення та репродуктивні практики жінок. Однією з мотивацій репродуктивних установок на малодітність і відтерміноване народження дітей є страх за їх долю у суспільстві соціально-економічної та політичної нестабільності. Ризики, сполучені з народженням дитини, є гендерованими, а їх настання є більш імовірним для жінок. Йдеться про високий рівень розлучуваності з подальшим утворенням материнської сім’ї, ризик бідності таких сімей у контексті уразливих позицій жінок на ринку праці та гострої проблеми невиконання аліментних зобов’язань, а також про появу конфлікту між оплачуваною працею та турботою про дітей, особливо в контексті підвищення соціокультурних стандартів материнства. По-друге, зазначено про вплив суспільства ризику та обумовленої ним “культури страху” на повсякденні практики турботи про дітей. Батьківська тривога та підвищена увага до безпеки дитини в контексті “культури страху” створює додаткові темпорально-просторові напруження повсякденних практик турботи про дітей.

Зроблено висновок, що материнські страхи за безпеку дитини не тільки дискурсивно актуалізовані, але й обумовлюють повсякденне піклування про дитину.

 1. Буніна Л.М. Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківствазасобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії: автореф. дис. … канд.пед. наук. Луганськ: Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2005. 20 с.

 2. Лещенко О.Г. Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до батьківства у молодого подружжя: автореф. дис. … канд. пед. наук. Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. 22 с.

 3. Максимовська Н.О. Формування культури материнства жіночої молоді у соціа-льно-педагогічному середовищі вищого навчального закладу: автореф. дис. … канд.пед. наук. Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,2008. 20 с.

 4. Шевченко Н.Ю. Соціально-педагогічні засади формування усвідомленого ставлення батьків до прав дитини: автореф. дис. … канд. пед. наук. Луганськ: Луганськийнаціональний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2006. 25 с.

 5. Внуковская Т.Н. Теория и методология рисков репродуктивного труда: монография. Москва: Мир науки, 2014. 252 с.

 6. Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. Москва: Логос, 2002. 390 c.

 7. Beck U., Beck-Gernsheim E. Individualization: Institutionalized Individualism and itsSocial and Political Consequences. London: Sage, 2002. 221 p.

 8. Beck U., Beck-Gernsheim E. The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press, 1995. 240 р.

 9. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой; послесл. А. Филиппова. Москва: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.

 10. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Український центр соціальних реформ. Київ: АДЕФ-Україна, 2008. 256 с.

 11. Черенько Л.М., Полякова С.В., Реут А.Г. та ін. Бідність та нерівні можливостідітей в Україні. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Український центр соціальних реформ, 2009. 288 с.

 12. Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишків В.С. та ін. Нерівні можливості дітей вУкраїні: аналіз та рекомендації для політики (на основі моніторингу щодо економічноїнерівності домогосподарств та доступу дітей до послуг соціальної сфери) / Інститут де-мографії тасоціальних досліджень НАН України, Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), Український Центр соціальних реформ. Київ: Видавництво “К.І.С”, 2011. 48 с.

 13. Лібанова Е.М., Макарова О.В., Аксьонова С.Ю. та ін. Аналітичне дослідженняучасті жінок у складі робочої сили України. Київ: Інститут демографії тасоціальнихдосліджень імені М.В. Птухи НАН України, Український центр соціальних реформ,соціологічна агенція Центр “Соціальний моніторинг”, Фонд ООН в галузі народонасе-лення, 2012. 212 с.

 14. Вергуленко І., Гумен К., Тимець О., Ткаліч О. Матері на ринку праці. Спільне. Журнал соціальної критики. 2013. № 6. С. 70–77.

 15. Стрельник О.О. Робочі місця, дружні та недружні до працівниць із сімейнимиобов’язками: за результатами соціологічного дослідження. Український соціум. 2015. № 4 (55). С. 75–84.

 16. Антонов А.И. Институциональный кризис семьи и семейно-демографическихструктур в контексте социальных изменений и социального неравенства. Семья и демо-графические исследования. 2014. URL: https://riss.ru/demography/demography-science-journal/5273/ (дата звернення: 08.01.2016).

 17. Anxo D., Bosch G., Rubery J. Shaping the life course. The Welfare State and Life Transitions. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. P. 1–77.

 18. Franklin L., Crowby J. Everyday Fear: Parenting and Childhood in a Culture ofFear. The Many Forms of Fear, Horror and Terror / еd. by L. Franklin, R. Richardson. Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, 2009. Р. 161–174.

 19. Glassner B. The culture of Fear: Why Americans Fear the Wrong Things. NewYork: Basic Books, 1999. 304 p.

 20. Furedi F. Paranoid parenting: Why ignoring the experts may be best for your child. Chicago: Chicago Review Press, 2002. 233 p.

 21. Lee E. Introduction.Parenting Culture Studies. London: Palgrave Macmillan, 2014. P. 1–24.

 22. Асонова Е. Новые ценности в детско-родительских отношениях. Pro et Contra. 2010. № 14 (1-2). С. 78–93.

Повний текст