Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інституційні сервіси догляду за дітьми як інструмент політики підтримки працюючих батьків

212
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено інституційні сервіси догляду за дітьми в Україні як найважливіші умови успішного суміщення батьківства та професійної діяльності.

Зокрема, проаналізовано доступність державних дитсадків, якість послуг у них, а також конфлікти між робочим часом матерів і режимом роботи дитсадків як фактора, що ускладнює повсякденні практики піклування про дітей батьками, які працюють.

 1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.

 2. Beck U., Beck-Gernsheim E. Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage, 2002, 221 p.

 3. Hochschild A.R. The Second Shift: Working Parents and the Revolutionat Home. New York: Viking Penguin, 1989, 287 p.

 4. Hochschild A. The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work. New York: Metropolitan Books, 1997, 344 p.

 5. Чернова Ж. Баланс семьи и работы: политика и индивидуальные стратегии матерей. Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10, № 3. С. 295–308.

 6. Чернова Ж.В. Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ. СПб.: Норма, 2008. 328 с.

 7. Quality of life in Europe: Impacts of the crisis. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012, 168 p.

 8. Горський А.Є., Буданова О.Б., Барматова І.В., Овчар О.В. Комплексне дослідження стану системи дошкільної освіти України: аналіт. звіт за результатами дослідж. К.: Громадська соціальна рада, 2013. 118 с.

 9. Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С. та ін. Нерівні можливості дітей в Україні: аналіз та рекомендації для політики (на основі моніторингу щодо економічної нерівності домогосподарств та доступу дітей до послуг соціальної сфери). К.: К.І.С, 2011. 48 с.

 10. Сухова А., Синявская О. Институциональные услуги по уходу за детьми: неравенство в доступе. Семья в центре социально-демографической политики. М.: НИСП, 2009. C. 73–96.

 11. Закон України “Про дошкільну освіту”  від 11.07.2001 р. № 2628-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 49. Ст. 259.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 р. № 305. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п

 13. Градскова Ю. Когда отдавать ребенка в детский сад и платить ли воспитателю? Родительство, гендер и учреждения дошкольного воспитания в интернет-форумах. Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2010. № 3. С. 44–57.

 14. Дошкільна освіта України у 2014 році: стат. бюл. К.: Державна служба статистики України, 2015. 87 с.

 15. Дошкільна освіта України у 2012 році: стат. бюл. К.: Державна служба статистики України, 2013. С. 14.

 16. Здравомыслова Е. Няни в условиях изменения гендерного контракта: коммерциализация и профессионализация заботы. Социальная политика в современной России: реформы и повседневность / под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008. С. 320–348.

 17. Собкин В.С., Марич Е.М. Влияние соціально-стратификационных факторов на отношение родителей к системе дошкольного воспитания. Социология дошкольного воспитания: Труды по социологии образования. 2006. Т. XI. Вып. XIX. С. 1–25.

Повний текст