Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ретроспективний погляд на роль протекціонізму у розвитку підприємницького класу

328
4
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено роль протекціоністських заходів у розвитку промислово-торговельного класу як основи становлення підприємництва на території України у ХІХ –на початку ХХ ст.

Розкрито механізм впливу держави на розвиток промислово-торговельної сфери та класу підприємців крізь призму реалізації інструментів митно-торговельної політики та так званого «внутрішнього» протекціонізму.

Систематизовано методи урядового протекціонізму та виявлено найбільш істотні інструменти щодо розвитку підприємницького класу та такі, що створювали привілейовані умови тільки для окремих фінансових бізнес-груп.

 1. Донік О.М. Промислове підприємництво дворянства в Україні (1861–1900 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2007. Вип. 13. С. 103–117.

 2. Шевченко В.В. Підприємницька діяльність банкірів Півдня України (ХІХ–поч. ХХ ст.). Проблеми історії України ХІХ – п. ХХ ст. 2008. Вип. 14. С. 103–117.

 3. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России (1860–1914): очерки истории частного предпринимательства. Ленинград: Наука, 1991. 200 с.

 4. Шляхов О.Б. Підприємці та підприємництво в торговельному флоті півдня України напередодні Першої світової війни. Проблеми історії України ХІХ – п. ХХ ст. 2005. Вип. 9. С. 154–164.

 5. Cигида Г.А. Основні форми торговельної діяльності купецтва півдня України упродовж першої половини ХІХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2010. Вип. 28. С. 56–59.

 6. Ляшенко В.Г. История предпринимательства в Украине (1861–1917). Донецк: ДИЭХП, 1998. 146 с.

 7. Темірова Н.Р. Поміщики України в 1861–1917 рр.: соціально-економічна еволюція. Донецьк: Вид-во ДоНУ, 2003. 319 с.

 8. Крутіков В.В. Буржуазія України та економічна політика царизму в пореформений період. Дніпропетровськ: Вид. ДГУ, 1992. 256 с.

 9. Левченко Л.Л. Купецтво Півдня України кінця XVIII – початку ХХ ст.: огляд архівних фондів за темою дослідження. Наукові праці: історичні науки. 2006. Т. 62. Вип. 49. С. 119–127.

 10. Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики ХІХ ст.). Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. 266 c.

 11. Терентьєва Н.О., Балабанов К.В. Греки в Україні: історія та сучасність. Київ: Аквілон-Плюс, 2008. 350 с.

 12. Золотов В.А. Внешняя торговля Южной России в первой половине ХІХ века. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1963. 192 с.

 13. Хромов П.А. Экономическое развитие России в конце ХІХ – начале ХХ века. Москва: Государст. издательство, 1950. 552 с.

 14. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. 340 с.

 15. Турченко Ф., Турченко Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ – 1921 р.): історичні нариси. Київ: Генеза, 2003. 304 с.

 16. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России: конец ХІХ в. – 1914 г. Москва: Наука, 1992. 262 с.

 17. Кулишер И.М. Очерки финансовой науки: в 2-х вып. Петроград, 1920. Вып. 2. 387 с.

 18. Колоколов Е.Ф. Указатель законов Российской империи для купечества. Москва, 1847. 495 с.

 19. Перхавко В.Б. История русского купечества. Москва: Вече. 2008. 528 с.

 20. Леонгард А. Российские законы о торговле и промышленности: руководство для торгующих сословий. Санкт-Петербург, 1855. 230 с.

 21. Спасский П.Х. История торговли и промышленности в России: в 3 т. Санкт-Петербург, 1910. Т. 1. 272 с.

 22. Верещагин А.С., Хайртдинов Р.Х. История российского предпринимательства: от истоков до начала ХХ века. Уфа: Из-во УГНТУ, 2009. 248 с.

 23. Озеров И.Х. Основы финансовой науки: курс лекций. Москва, 1910. 352 c.

 24. Министерство финансов. 1802–1902. Исторический обзор главных мероприятий финансового ведомства: в 2 ч. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1902. 640 с.

 25. Брандт Б.Ф. Финансовая политика и таможенное покровительство. Санкт-Петербург, 1904. 176 c.

 26. Фабрично-заводская промышленность и торговля России: с приложением общей карты фабрично-заводской промышленности Российской империи / Министерство финансов, Департамент торговли и мануфактур. Санкт-Петербург, 1896. 636 c.

 27. Верховский Н.В., Голубов Е.В., Русинов С.Н. Сборник торговых договоров, заключенных Россией с иностранными государствами / Министерство торговли и промышленности. Санкт-Петербург, 1912. 602 с.

Повний текст