Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ступінь дослідженості наукового доробку економістів українського зарубіжжя вченими незалежної України

380
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Подано комплексний аналіз поглядів сучасних вчених щодо наукової значущості праць економістів українського зарубіжжя та визначено ступінь дослідженості їхнього наукового доробку сучасними вченими.

Розглянуто взаємозв’язок вітчизняних науково-дослідних установ і зарубіжних наукових осередків.

 1. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. Київ: Інтел, 1994. 259 с.

 2. Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття): моногр. Київ: МП «Леся», 2006. 672 с.

 3. Грищук Т.В. Зарубіжне українознавство як фактор цивілізаційного діалогу (роль і внесок західної діаспори): автореф. дис. … канд. екон. наук. Чернівці, 2011. 20 с.

 4. Васильєва Р.Х.,  Горкіна Л.П., Петровська Н.А. та ін. Історія економічної думки України: навч. посібник. Київ: Либідь, 1993. 272 с.

 5. Українська економічна думка: хрестоматія / наук. ред. С.М. Злупко. Київ: Знання, 1998. 448 с.

 6. Злупко С. Українська економічна думка. Постаті і теорії. Львів: Євросвіт, 2004. 544 с.

 7. Горкіна Л.П., Чумаченко М.Г. ХХ століття в історії української економічної думки: коротка ретроспектива / під заг. ред. О.О. Шубіна. Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. 142 с.

 8. Леоненко П.М. Статті «Бородаєвський С., Витанович І., Гловінський Є., Мицюк О., Щербина Ф». Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. /за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського. Вид. 2-ге, перероб. й допов. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. Т. 1. С. 84–86, 122–123, 167–168, 385–386, 685–688

 9. Вербова О.С. Борис Мартос про соціально-економічні підвалини кооперації та її класифікацію. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. Львів: Укр. ДЛТУ, 2005. Вип. 15.3. С. 310–313.

 10. Вербова О.С. Національний господарський рух на західноукраїнських землях у 1848–1944 роках у контексті інституціоналізму. Формування ринкової економіки. Спецвипуск. Методологічні проблеми сучасної політичної економії. Київ: КНЕУ, 2011. С. 484–491.

 11. Мартос Б. Теорія кооперації: курс лекцій. Ренесбург-Берхтесгаден. 1947. 165 с.

 12. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2004. 431 с.

 13. Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: моногр. Київ: Київ. нац. екон. ун-т., 2003. 187 с.

 14. Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст.): хрестоматія / упоряд. С.Н. Антонюк. Київ: КНЕУ, 2013. 511 с.

Повний текст