Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій в організації: теоретико-методичний аспект

277
Стаття(УКР)(.pdf)

Статтю присвячено удосконаленню теоретико-методичних положень щодо оцінювання інноваційного потенціалу працівників, що є необхідною передумовою ефективного впровадження нововведень в організації.

Запропоновано використання комплексного методу Assessment Center, який будується на використанні взаємодоповнюючих методик. Наведено принципи його застосування та систематизовано методичні підходи до оцінювання скла-ових інноваційного потенціалу працівника.

Подано алгоритм прийняття рішення щодо доцільності впровадження інновацій в організації з розрахунком інтегрального показника.

 1. Мокир Дж. Дары Афины: исторические истоки экономики знаний. Экономическая социология. 2012. Т. 13. № 4. С. 82–87.

 2. Мокир Дж. Общество знания: теоретические и исторические основы. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2004. Т. 2. № 1. С. 10–37.

 3. Смолюк В.Л. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: автореф. дис. …канд. екон. наук. Харьков, 2008. 20 с.

 4. Лич В.М. Організація управління, планування і регулювання економікою: автореф. дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2005. 30 с.

 5. Лобачева А.С. Организационно-методические аспекты стимулирования трудовой активности молодых специалистов на предприятии: автореф. дис. … канд. экон. наук. Москва, 2012. 27 с.

 6. Ассессмент-центр. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%F1%E5%F1%F1%EC%E5%ED%F2-%F6%E5%ED%F2%F0

 7. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учеб. для вузов. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 351 с.

 8. Вербальный тест интеллекта Г. Айзенка (Тест IQ). Альманах психологических тестов. Москва, 1995. URL: http://www.gurutestov.ru/test/152/

 9. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп: учеб. пособ. Москва, 2002. 339 с.

 10. Мильман В.Э. Ситуативно-поисковые задачи как модель деятельности в решении жизненных задач. Ежегодник Российского психологического общества. 2005. Т. 1. С. 77–80.

 11. Журавлев В.А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное развитие общества. Креативная экономика. 2008. № 5 (17). С. 51–55.

 12. Доминяк В. Шкала организационной лояльности Дж. Мейера и Н. Аллен. URL: http://www.dominiak.ru/lrc/locs.html

 13. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004. 316 с.

Повний текст