Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Дефіцит природних ресурсів у фокусі соціологічного аналізу: реалії та перспективи українського суспільства

568
15
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена соціально-екологічним ризикам сучасного суспільства та соціально-екологічній проблематиці як галузі соціологічного знання. У ній розкривається соціальна природа екологічної проблематики в сучасному суспільстві, акцентується зростаюча з кожним роком кількість ризиків, що супроводжують розвиток суспільства.

Проаналізовано існуючі у зарубіжній та вітчизняній науці визначення поняття “ризик”, розкрито взаємозв’язок понять “ризик”, “соціальний ризик” та “соціально-екологічний ризик”, наведено визначення соціально-екологічного ризику та його класифікацію. Розглянуто теоретико-методологічну базу соціально-екологічної проблематики, проаналізовано актуальні емпіричні дослідження, що дозволяє визначити провідні соціально-екологічні ризики суспільства на сучасному етапі розвитку. Особливу увагу звернуто на проблему дефіциту природних ресурсів. Виявлено соціальний характер даної проблеми, досліджено її теоретичні витоки у соціологічному знанні. Проаналізовано соціально-філософську концепцію суспільства споживання, наведено визначення “суспільство споживання”, а також його характерні особливості.

Розглянуто проблему дефіциту природних ресурсів у контексті концепції суспільства споживання. Показано особливості проблематики дефіциту природних ресурсів в українському суспільстві, визначено стан природно-ресурсного балансу України та динаміку видобутку основних природних ресурсів за останні 10 років. Наведено причини динамічних коливань видобутку природних ресурсів, актуалізовано особливості ресурсозабезпеченості України в цілому. Окреслено напрями подальшого розвитку проблематики дефіциту природних ресурсів у соціологічному дискурсі.

Обґрунтовано необхідність впровадження комплексної системи заходів щодо оцінки та попередження соціально-екологічних ризиків, роботи із суспільною свідомістю та культурними практиками, а також проведення регулярних і детальних соціологічних досліджень стосовно поточного та прогнозованого стану соціально-екологічної ситуації, різних аспектів впливу соціально-екологічних ризиків на суспільну життєдіяльність. Акцент також зроблено на об’єктивній необхідності долучення фахівців-соціологів до участі в подібних дослідженнях.

 1. The Global Risks Report 2016, 11th Edition. Geneva: Published by the World Economic Forum, 2016. 103 p. URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR/WEF_GRR16.pdf

 2. The Global Risks Report 2017, 12th Edition. Geneva: Published by the World Economic Forum, 2017. 78 p. URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf

 3. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / edited by The Core Writing Team, R.K. Pachauriand L.A. Meyer. URL: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

 4. Rio Declaration on Environment and Development: A Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 3–14 June, 1992, Rio de Janeiro. URL: http://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/portrait.a4.pdf

 5. Стегній О.Г. Соціологічна рефлексія екологічної проблематики: проміжні результати 25-річного спостереження. Український соціум. 2016. 3 3. С. 42–57.

 6. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. Москва: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.

 7. Зубков В.И. Риск как предмет социологического анализа. Социологические исследования. 1999. № 4. С. 3–9.

 8. Перспектива – 2050: новая политико-экономическая карта мира. Международное исследование фонда “Посткризисный мир”. URL: http://postcrisisworld.com/files/perspektiva_2050_fin.pdf

 9. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. III The Limits To Growth. Universe Books, 1972. 492 p.

 10. Медоуз Д., Рангерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. Москва: Академкнига, 2007. 342 с.

 11. Matsuyama K. The Rise of Mass Consumption Societies. 2000. URL: https://www.researchgate.net/publication/24104278_The_Rise_of_Mass_Consumption_Societies

 12. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва: Республика; Культурная революция, 2006. 269 с.

 13. Статистичний щорічник України за 2015 рік / заред. О.Г. Осауленка. Київ: Державне підприємство “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2016. 575 с.

 14. Україна у цифрах 2016: стат.зб. / за редакцією О.Г. Осауленка. Київ: Державне підприємство “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2017. 240 с.

 15. Мінеральні ресурси України. Щорічник / під ред. С.І. Примушко, Т.Д. Білошапської, В.Ф. Величко. Київ: Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, 2014. 270 с.

 16. Енергетична галузь України: підсумки 2015 року / під заг. ред. В. Омельченко. Київ: Заповіт, 2016. 71 с.

 17. Національний звіт України 2014–2015. Київ: ТОВ “Ernst&Young”, 2017. 561 с.

 18. Стегній О.Г. Уявлення населення України про сталий розвиток: аналітичний звіт за результатами національного соціологічного опитування. Київ: ПРООН, 2017. 56 с. URL: https://issuu.com/undpukraine/docs/zvit_web_version_for_website

Повний текст