Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Українська трудова міграція: реалії, перспективи, вектори модернізації державної політики в управлінні нею

358
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Здійснено аналіз процесів трудової міграції в сучасних складних для України умовах, охарактеризовано перспективи та вектори розвитку зовнішньої трудової міграції українців на фоні глобальних тенденцій у сфері зайнятості, представлено заходи щодо модернізації державного управління трудовою міграцією.

 1. Migration and Remittances. Official web-page of the World Bank. URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20648762~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html

 2. Зовнішня трудова міграція населення України. Київ: Інформ.-аналіт. агентство, 2009. С. 25–27.

 3. Балакірєва О.М., Шестаковський О.П. Масштаби трудової міграції українців: досвід кількісної оцінки. Вісн. Харків. нац.ун-ту ім. В.Н. Каразіна. 2012. № 993. С. 102–106.

 4. Official web-page of the Eurostat. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 5. Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та СхідноїЄвропи. Будапешт: МОП, 2013.

 6. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2014 році. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

 7. О начисленной средней заработной плате в октябре 2014 г. Офіційний веб-сайт Національного статистичного комітету Республіки Білорусь. URL: http://belstat.gov.by/

 8. Среднемесячная начисленная номинальная и реальная заработная плата работников организаций. Офіційний веб-сайт Росстату. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/

 9. Малиновская Е. Трудовые мигранты из Украины в странах ЕС и их переводы на родину в посткризисный период: отчет об исследовании. Офіційнийвеб-сайт проекту МІРПАЛ. Январь. 2013 г. URL: http://mirpal.org/files/files/Malynovska’s_report_rus_final_w%20cover.pdf

 10. Грошові перекази. Офіційний веб-сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=11905899

 11. Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. Special Topic: Forced Migration. The World Bank Group. Migration and Development Brief, October 6, 2014.

 12. Неопределенность перспектив экономического роста в странах с формирующейся экономикой Европы и Центральной Азии. URL: http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2014/10/08/cloudy-outlook-forgrowth-in-emerging-europe-and-central-asia

 13. Оцінка впливу Угоди про асоціацію. ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наук. доп. / за ред. В.М. Гейця, Т.О. Осташко, Л.В. Шинкарук. Київ: ДУ “Інститут екон. та про-гнозув. НАН України”, 2014. 102 с.

 14. Міжвідомчий координаційний штаб повідомляє. Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 19 груд. 2014 р. URL: http://www.mns.gov.ua/news/34232.html

 15. Внутрішньо переміщені особи. Офіційний сайт УВКБ ООН. URL: http://unhcr.org.ua/en/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1293

 16. Попередній аналіз і оцінка потреб ВПО УВКБ ООН липень 2014 р. / Регіональне представництво УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні. URL: http://unhcr.org.ua/attachments/article/1232/IDPUKR.pdf

 17. UNHCR Asylum Trends, First half 2014. URL: http://www.unhcr.org/5423f9699.html

 18. Ромодановский К. Мы подумаем над присвоением украинским беженцам особого статуса. URL: http://www.fms.gov.ru/press/publications/news_detail.php?ID=95234

 19. Ромодановский К.О. “Дом и хата”. Российская газета. URL: http://www.fms.gov.ru/press/publications/news_detail.php?ID=108260

 20. Офіційний сайт ФМС РФ. URL: http://www.fms.gov.ru/documentation/862/details/99248/

 21. Министр М. Топилин: В России трудоустроено более 109 тысяч граждан, вынужденно покинувших Украину. URL: http://www.rosmintrud.ru/employment/employment/402

 22. Офіційний сайт МВС Республіки Білорусь. URL: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=208573

 23. Пенсії громадянам, які проживають за межами України. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=140686&cat_id=140374

 24. Малиновська О. Соціальний захист мігрантів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід та українські реалії. Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті “…землякам моїм в Україні і не в Україні…”: зб. матеріалів четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 517–524.

 25. Мобильность пенсий в рамках Евразийского экономического союза и СНГ. ЦИИЕАБР, 2014. 102 с.

 26. Запровадження в Україні підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=165739&cat_id=157317

 27. наказ Міністерства соціальної політики України “Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями” від 23.12.2013 № 886. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0005-14

 28. Жовнір С. Українська трудова еміграція в контексті сучасної кризи глобального ринку праці.  Світове українство як чинник утвердження держави Україна уміжнародній спільноті “…землякам моїм в Україні і не в Україні…”: зб. матеріалів четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 491–496.

Повний текст