Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни

386
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Визначено роль туристичної галузі у світі. Проаналізовано підходи до визначення терміну«туристична привабливість регіону» та надано власне визначення.

Розглянуто фактори зростання привабливості всіх регіонів світу.Узагальнено та охарактеризовано основні фактори, що характеризують туристичну привабливість регіонів.

Представлено порівняльний аналіз існуючих методів оцінювання туристичної привабливості, визначено переваги та недоліки кожного з них.

Запропоновано використання багатовимірного статистичного аналізу для ви-значення індексу туристичної привабливості регіонів.

 1. World Tourism Organization. URL: http://www2.unwto.org

 2. Украина не попала в рейтинг привлекательных туристических стран. Заграница. URL: http://www.zagranitsa.info/article.php?new=438&idart=438149/

 3. Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері: дис. канд. екон. наук. Л., 2002. 203 с.

 4. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтапрес, 2002. 436 с. URL: http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp11.htm

 5. Мокляк А. Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-польських туристичних зв’язків): дис. канд. геогр. наук. К., 2004. 206 с.

 6. Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінки рівня туристичної привабливості регіону. Регіональна економіка. 2006. Вип. 1. С. 218–228.

 7. Омуш М.О. Стратегія диверсифікованого розвитку туристського комплексу в регіональній економіці (на прикладі Йорданії): автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук. Харків, 2003. 19 с.

 8. Зорин И.В. Менеджмент туризма: туризм и отраслевые системы: учеб. / под ред. В.А. Квартальнова. М.: Финансы и статистика, 2001. 272 с.

 9. Колесник О.О. Економічна оцінка туристичної привабливості України. Економіка. Управління. Інновації. 2010. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2010_1_12.pdf

 10. Александрова А.Ю. Международный туризм: учеб. М.: КНО РУС, 2010. 464 с.

 11. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. 344 с. URL: http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo.htm

 12. Рутинський М. Дослідницький потенціал використання теорії “Ієрархії потреб” А. Маслоу у рекреалогії, курортології та практиці туристичного бізнесу. Вісник Львівського університету. Сер. “Географія”. 2009. Вип. 36. С. 282–291.

 13. Савчук Л.Н., Сокиринская И.Г. Информационно-аналитическая система оценки инвестиционной привлекательности предприятий. Персонал. 2000. № 1 (55). С. 138–141.

 14. Захарченко П.В., Савушкін Д.І. Модель розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу. Проблеми економіки. 2015. Вып. 1. С. 349–355. URL: http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/349_355.pdf

 15. Коюда П.М., Коюда О.П. Оцінка інвестиційної привабливості. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: зб. наук. праць. X.: Фінарт, 2002. С. 349–351.

 16. Артеменко О.І., Виклюк Я.І. Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ISM/2008_631/06.pdf

 17. Колендо Е.Т. Оценка туристической привлекательности малых городских поселений Республики Бералусь. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/2355

 18. Гадеудина Е.Д. Использование метода экспертной оценки для определения целесообразности развития инфраструктуры туристского региона в районах Сахалинской области. Известия Иркутской государственной экономической академии. 2009. Вып. 1. С. 60–63. URL: http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=4847http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=4847

 19. Воеводина У.Н. Организационно-экономический механизм диверсификации туристского продукта на региональном уровне: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. экон. наук. М., 2012. 25 с.

Повний текст