Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ефективність використання робочої сили в інтеграційних координатах: досвід сусідніх країн

330
13
Article(ENG)(.pdf)

Актуальним є дослідження особливостей становлення та розвитку ринкових відносин в трудовій сфері в країнах, які пройшли однаковий шлях з Україною. Проаналізовано динаміку індексу та субіндексів конкурентоспроможності в обраних країнах. Визначивши основні проблемні та “вузькі місця” функціонування ринку праці обраних країн, нами встановлено спільні та унікальні характеристики та, відповідно, можливі шляхи пом’якшення суттєвих соціальних ризиків.

Найгострішими серед них є проблема неефективної зайнятості, масштабна поширеність неформальної зайнятості та недосконалість системи оплати праці. Компаративний аналіз доводить, що для сусідніх країн, які не є членами ЄС, характерним явищем є суттєва та необґрунтована диференціація оплати праці, а також поширеність неправових практик у трудовій сфері. Крім суто економічних чинників і майже повної відсутності використання податкових інструментів, які могли б стимулювати користування послугами праці в офіційному секторі економіки, слід виокремити слабку контрольну функцію відповідних органів у цих країнах. Особливо гостро проблема використання неофіційних платежів постає для України, що ускладнює питання соціально-трудової сфери. Використано такі методи, як статистичний, аналогів, порівняння.

Запропоновано заходи щодо наближення розміру мінімальної заробітної плати до європейських стандартів, зниження рівня неформальної зайнятості, вдосконалення системи соціального захисту безробітних.

Доведено, що регулювання мінімальної заробітної плати, як найвагомішого регулятора ринку праці, має особливості та наслідки як позитивного, так і негативного характеру у соціально-трудовій сфері. Для порівняльного аналізу наслідків регулювання мінімальної заробітної плати обрано Молдову та Україну.

Розглянуто особливості структурних змін зайнятості в сусідніх країнах. З огляду на це, зміна секторальних співвідношень зайнятості в Україні зумовлена не тільки економічними факторами, але й інтеграційними та дезінтеграційними процесами, що пояснює явища деіндустріалізації та дезаграрізації праці в Україні.

 1. The global competitiveness report 2016–2017. World Economic Forum. URL: www.weforum.org [in English]

 2. On status of salaries in the independent States of the region in 2015. (2016). The General Confederation of Trade Unions. Moscow. URL: http://vkp.ru/docs/47.html [in Russian]

 3. Global wage report 2016/17: Wage inequality in the workplace International Labour Office. (2016). Geneva: ILO. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/–publ/documents/publication/wcms_537846.pdf [in English]

 4. Blyzniuk, V.V. (2016). Ukrainian labor market: historical challenges and new tasks. Ukr. socìum – Ukrainian society, 3, 58-71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2016_3_7 [in Ukrainian]

 5. Statistical year book of the re public of Moldova. (2016). Chisinau: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova [in English]

 6. Rojco, A. (2016). Justification of minimal quantum of wage in the Republic of Moldova. Economie şi Sociologie – Economy and Sociology, INCE, 3, 63-68 [in English]

 7. Rojco, A., Ivanov, S. (2016). Perfecţionarea si stemului de protecţie socială a Nomerilor în Republica Moldova. Creşterea economica in condiţiile globalizării – Economic growth in conditions of globalization, INCE, 2, 248-252 [in Romanian]

 8. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in English]

 9. Pogam, S. (1999). Exclusion: social instrumentalization and study results. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoi antropologii. T. II. Spetsial’nyi vypusk: Sovremennaya frantsuzskaya sotsiologiya – Journal of sociology and social anthropology. Vol. II. Special issue: Modern French Sociology, 140-156 [in Russian]

 10. Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. Journal of Modern African Studies, 11, 61-89 [in English]

 11. Fields, G.S. (1990). Labour market modelling and the urban informal sector: Theory and evidence. In D. Turnham, B. Salomé, A. Schwarz (Eds.), The informal sector revisited (pp. 49-69). Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development [in English]

 12. Bechmann, U., Radeke, J. (2014, June). Measures to reduce informal employment in Moldova. German Economic Team Moldova. Policy Paper [PP/04/2014]. Berlin, Chisinau: German Economic Team Moldova. URL: https://get-moldau.de/download/policypapers/2014/PP_04_2014_en.pdf [in English]

 13. The Scope and Main Characteristics of Informal Employment in Ukraine, Technical Note for the Government of Ukraine by the World Bank. (2011). World Bank. URL: http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/4556801310372404373/InformalEmploymentinUkraineEng.pdf [in English]

 14. Rozhko, A., Stremenovskaia, Z. (2016). Informal employment in the Republic of Moldova: the scope and measures for its reduction. Creşterea economica in condiţiile globalizării – Economic growth in conditions of globalization, INCE, 2, 236-241 [in Russian]

 15. Yuruk, Ya.I. (2015). Evaluation and comparative analysis of the stiffness of the Ukrainian legislation on employment protection. Ekonomìka ì prognozuvannâ – Economy and forecasting, 1, 23-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2015_1_4 [in Ukrainian]

Повний текст