Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Зародження та розвиток фінансів як інститутів української державності в контексті політичного та економічного протистояння XVI–XVIII ст.

310
1
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглянуто особливості еволюції фінансових відносин на українських землях та визначено характер економічної політики гетьманів. Обґрунтовано положення про те, що в процесі політичного та економічного протистояння XVI–XVIII ст. відбувалося зародження та розвиток фінансів як інститутів української державності.

 1. Grushevs’kii, M.S. (1994). Іstorіya Ukrainy – Rusi. In P.S. Sokhan (Ed.), Suspіl’no-polіtichnii і tserkovnii ustrіiі vіdnosini v ukrains’ko-rus’kikh zemlyakh XIV–XVII v. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian]

 2. Smolіi, V.A., Stepankov, V.S. (2009). Ukrains’ka natsіonal’na revolyutsіya XVII st. (1648–1676 rr.). Kyiv: Vid. dіm „Kievo-Mogilyans’ka akademіya” [in Ukrainian]

 3. Antonovich, V. (1991). Petro Sagaidachnii. In Get’mani Ukraini: Іstorichnі portreti (pp. 25-32). Kyiv [in Ukrainian]

 4. Polons’ka-Vasilenko, N. (1992). Іstorіya Ukraini. Vіd seredyny XVII stolіttya do 1923 roku. Kyiv: Lybіd [in Ukrainian]

 5. Krip’yakevich, І.P. (1990). Іstorіya Ukrainy. Lvіv: Svіt [in Ukrainian]

 6. Fіlіpenko, A.S. (2006). Mіzhnarodnі ekonomіchnі vіdnosini: іstorіya. Kyiv: Lybіd [in Ukrainian]

 7. Svyatlovskii, V.V., Tugan-Baranovskii, M.I., Zheleznov, V.Ya. (2003). Istoriya ekonomicheskikh idei v Rossii. In M.G. Pokidchenko, E.N. Kalmychkova (Eds.), Istoriki ekonomicheskoimysli Rossii (pp. 19-201). Moscow: Nauka [in Russian]

 8. Grushevs’kii, M. (1964). Vigovs’kii і Mazepa. In Vivіd prav Ukrainy. Dokumenti і materіali do іstorіi ukrains’koi polіtichnoi dumki (pp. 175-195). New York: Doslіdno-vidavniche obшуdnannya Prolog [in Ukrainian]

 9. Ogloblin, O. (2001). Get’man Іvan Mazepa ta iogo doba.  New York, Kyiv, Lvіv, Parizh, Toronto [in Ukrainian]

 10. Orlik, P. (1993). Vivіd prav Ukrainy. Іstorіya fіlosofіi Ukrainy: Khrestomatіya. Kyiv [in Ukrainian]

 11. Dzira, Ya. (1991). Danilo Apostol. In Get’mani Ukrainy: istorychnі portrety (pp. 207-214). Kyiv [in Ukrainian]

 12. Ogloblin, O. (1959). Lyudi staroi Ukrainy. Myunkhen: Dnіprova khvylya [in Ukrainian]

 13. Prosheniya malorossiiskogo shlyakhetstva i starshin, vmeste s getmanom, o vosstanovlenii raznykh starinnykh prav Malorossii, podannoe Ekaterine ІІ v 1764 godu. (1883). Kievskaya starina, VI, 317-345 [in Russian]

Повний текст