Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії

392
9
Стаття(УКР)(.pdf)

У рамках пілотного дослідження зроблено оцінку компетентнісної та функціональної готовності державно-управлінських кадрів і органів влади України. За результатами порівняльного дослідження трансформаційних змін в суспільстві й інституті державної служби визначено загальні риси становлення державно-управлінських кадрів в Україні.

Розглянуто стан готовності державних службовців України до реалізації функцій публічного управління. У перебігу аналізу матеріалів інтерв’ю, проведеного з представниками державної служби, сформульовано ключові ідеї щодо викликів становлення соціально-відповідальної державної служби в Україні.

 1. Указ Президента України “Про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи”  від 7.07.1997 р. № 620/97. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=620%2F97

 2. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” вiд 22.07.1998 р. № 810/98. Офіційний вісник України. 1999. № 21. С. 4–5.

 3. Суший О.В. Психосоціальна культура державного управління: моногр. К.: Світогляд, 2012. 344 с. URL: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Sushiy.pdf

 4. Новаченко Т.В. Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні: моногр. Ніжин; К., 2013. 320 с. URL: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Novachenko.pdf

 5. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: курс лекцій. М.: ИНФРА-М, 1998. С. 105–106, 123–129.

 6. Афонин Э.А. Формирование общедидактических умений у руководителей контрразведывательных подразделений органов КГБ СССР: дис. … к. пед. н. М.: ВШКГБ СССР, 1990. С. 183.

 7. Афонін Е.А., Радченко О.В. Чи хочуть українці демократії? Дзеркало тижня. 2009. 29 трав. C. 15.

 8. Биро-Золтан С. Восточноевропейские элиты и переход к демократии. На путях политической трансформации: политические партии и политические элиты постсоветского периода: сб. науч. работ. М., 1997. 250 с.

 9. Жданов И., Якименко Ю. Украина в ХХI веке: вызовы для политической элиты. Зеркало недели. 2003. № 44. URL: http://gazeta.zn.ua/POLITICS/ukraina_v_xxi_veke_vyzovy_dlya_politicheskoy_elity.html

 10. Московичи С. Машина, творящая богов. М.: Центр психології та психотерапії, 1998. С. 6–7.

 11. Афонін Е.А., Суший О.В., Усаченко Л.М. Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні. Український соціум. 2011. № 4. С. 7–30.

 12. Суший Е.В., Афонин Э.А. Архетипика как новое научное направление междисциплинарных исследований проблем государственного управления. Гос. упр. в XXI веке: традиции и инновации: материалы 9-й междунар. науч. конф. (25–27 мая 2011г.). Ч. 3. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. С. 111–122.

Повний текст