Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу та формування експортноорієнтованої економіки послуг

392
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено наслідки впливу депопуляції на вітчизняну систему вищої освіти. Запропоновано використати ситуацію демографічного переходу в країнах, що розвиваються, як можливість для збереження та розвитку потенціалу вищої освіти та формування експортноорієнтованої економіки послуг в Україні. Оцінено можливі наслідки інтернаціоналізації української вищої освіти на перспективу до 2025 р.

 1. Ukaz Prezydenta Ukrai’ny № 128/2013 “Pro Nacional’nyj plan dij na 2013 rik shhodo vprovadzhennja Programy ekonomichnyh reform na 2010–2014 roky “Zamozhne suspil’stvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava”. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/128/2013 [in Ukrainian]

 2. Stryha, M. (2013, April 19). Nad ch’ymy golovamy zanesen topor? Zerkalo nedely. Ukrayna, 15. URL: http://gazeta.zn.ua/science/nad-chimi-golovami-zanesen-topor-_.html [in Russian]

 3. Nykolaenko, S. (2013, April 26). Nedouchky. Zerkalo nedely.Ukrayna, 16. URL: http://gazeta.zn.ua/EDUCATION/nedouchki-_.html [in Russian]

 4. Kvit, S. (2013). Zbil’shennja pokaznyka kil’kosti studentiv do odnogo vykladacha do 18. Personal’nyj zhurnal Sergija Kvita. URL: http://kvit.ukma.kiev.ua/2013/04/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4/ [in Ukrainian]

 5. Tumanov, O., Grynevych, L. (2013). U Fb: neobhidno zminyty spivvidnoshennja “18 studentiv do 1 vykladacha”. UNN Ukrai’ns’ki nacional’ni novyny. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/ 1210948-l-grinevichu-fb-neobkhidno-zminiti-spivvidnoshennya-18-studentiv-do-1-vikladacha [in Ukrainian]

 6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

 7. Pyrozhkov, S.I. (2004). Demografichnyj faktor u global’nij strategii’ rozvytku Ukrai’ny. Demografija ta social’na ekonomika, 1-2, 5-20. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11854/01-Pirojkov.pdf?sequence=1 [in Ukrainian]

 8. Kuzyk, S.P., Shablij, O.I., Knysh, M. (2005). Ekonomichna i social’na geografija svitu: navch. posib. dlja studentiv geografichnyh special’nostej vyshhyh navchal’nyh zakladiv. Lviv: Svit. URL: http://schoollib.com.ua/geografiya/1/18.html [in Ukrainian]

 9. Libanova, E.M. (2012). Kompleksnyj demografichnyj prognoz Ukrai’ny na period do 2050 r. Kyiv: Ukr. centrsoc. reform. URL: www.idss.org.ua/monografii/popforecast2012.zip [in Ukrainian]

 10. Afonin, E.A., Blagodjetjeljeva-Vovk, S.L. (2012). Eksportnoorijentovana sfera poslug – novyj vektor ekonomichnogo zrostannja Ukrai’ny? Ukr. socìum – Ukrainian society, 4 (43), 141-160 [in Ukrainian]

 11. 2010 World population data sheet. (2010). Population Reference Bureau. Washington. URL: www.prb.com [in English]

 12. 2012 World population data sheet. (2012). PopulationReference Bureau. Washington. URL: www.prb.com [in English]

 13. New patterns in student mobility in the southern Africa development community. (2012, February). UIS information bulletin, 7  [in English]

 14. Higher Education in West Africa and Central Africa: How to ensure the quality? UNESCO Office in Dakar. URL: http://www.unesco.org/new/en/dakar/about-this-office/single-view/news/higher_education_in_west_africa_and_central_africa_which_policies_for_which_effects [in English]

 15. OECD (2012), Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en [in English]

 16. Han, K., Teferra, D. Garmonizacija i tjuning: integracija vysshego obrazovanija v Afrike. International Higher Education the quarterly publication of cihe. URL: http://ihe.nkaoko.kz/archive/294/2502/ [in English]

 17. Altbach, P.G. Globalization and the university: Realities in an unequal world. In J.J. Forest, P.G. Altbach (Eds.), International handbook of higher education (pp. 121-139). Dordrecht, The Netherlands: Springer [in English]

 18. Global Flow of Tertiary-Level Students. UNESCO Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/internationalstudent-flow-viz.aspx [in English]

 19. Williams, R., Marginson, S., Rassenfosse, G., Jensen, P. (2012, May). U21 Ranking of National Higher Education Systems. Melbourne: University of Melbourne [in English]

 20. Inozemni studenty hlynuly v Ukrai’nu. (2011, March 16). Dzerkalo tyzhnja. Novyny. URL: http://dt.ua/SOCIETY/inozemni_studenti_hlinuli_v_ukrayinu.html [in Ukrainian]

 21. Inozemni studenty zalyshajut’ v Ukrai’ni 4,3 mil’jarda na rik – Tabachnyk. (2013). Ukr. pravda. Ekon. pravda. URL: http://www.epravda.com.ua/news/2013/02/25/363068/ [in Ukrainian]

 22. Vyshha osvita v Ukrai’ni – perspektyvy dlja inozemnyh studentiv. (2012). Vyshha osvita: Inform.-analit. portal pro vyshhu osvitu v Ukrai’ni ta za kordonom. URL: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/2947-vysshee-obrazovanye-vukrayne-perspektyvy-dlja-ynostrannyh-studentov [in Ukrainian]

 23. Bocheva, G., Bondarenko, O., Holondovych, I. Inozemni studenty v Ukrai’ni: osvita chy ekspluatacija? JevroOsvita. Centr mizhnarodnyh proektiv NDI prykladnyh informacijnyh tehnologij. URL: http://euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1808 [in Ukrainian]

Повний текст